جملات و اشعار

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن های بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا و خاص  به همراه ترجمه فارسی برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

‌‌‌𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑒 ‌‌‌𝑇ℎ𝑒 𝑀𝑜𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 🌙
چَشم‌ های تــــوُ ماهِ شَب‌ هایِ مَنه

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝓗 𝑒𝒶𝓋 𝑒𝓃 𝓁𝒬  𝒽𝒶𝓁𝒻  ‌‌𝑜𝒻 𝓨𝑜𝓊𝓇  𝑒𝓂𝒷𝓇𝒶𝒸 𝑒
بهِشت نیمیِ از آغُـوشِ تُوست

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ⁱ ᵍᵃᵛᵉ ᵘᵖ ᵗʳʸⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ⁱᵗ ᵃˡˡ
زِ همه‌دست‌کشیدم‌که‌تُو‌بآشی‌همه‌ام

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی کوتاه

🅨🅞🅤'🅡🅔
‌‌         ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ʀᴇᴘᴇᴛɪᴛɪᴏɴ ᴛʜᴀᴛ ɪs
ɴᴏᴛ ʙᴏʀɪɴɢ
﮼تو‌تنها‌تكرارى‌كه،خسته‌كننده‌نيست

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ᴍʏ  ᴇᴠᴇ  ɪs ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ ʏᴏᴜ ʟᴀᴜɢʜᴇᴅ
عید من اون روزیه که تُو میخندی

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝒷ℯ𝒻ℴ𝓇ℯ 𝓎ℴ𝓌 𝓃ℴ 𝓉𝒾𝓂ℯ,𝒶𝒻𝓉ℯ𝓇 𝓎ℴ𝓊 , 𝓃ℴ ℴ𝓃ℯ
قبل از تو هیچ وقټ،بعد از تو هیچکس

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝓉ℴ 𝒶𝒷𝒶𝒹ℴ 𝓎ℯ𝓀 𝓇ℴ𝓏ℯ 𝓂𝒶𝓃𝒾 𝒹ℯ𝓁𝒷𝒶𝓇
تُو اَبَدو یِک‌ روزِ مَنی∞

❤❤❤

ᑌ ᗩᖇE ᗰƳ ᒪITTᒪE ǤOᗪ
« تــو خُدايِ کوچک مَنـي »

❤❤❤

You were like a
calming for me dione
「تُو برام مثل آرامبخشی دیوونه💊」

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با معنی

𝕚 𝕕𝕣𝕠𝕨𝕟𝕖𝕕 𝕚𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕕𝕣𝕖𝕒𝕞𝕤 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟
شدم بـ‍از غـ‍رقِ رویـ‍ای تُـ‍و‌

❤❤❤

yꮎꮜ ᴀʀᴇ ᴍᴏsᴛ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ  ᴍʏ  ᴡɪsʜɪɴɢ
[تُــــو زیباترین آرزویِ منـی]

❤❤❤

ᴛʜᴇʏ ᴀsᴋᴇᴅ ᴍᴇ ᴡʜᴀᴛ ʟᴏᴠᴇ ɪs
𝗜 𝗔𝗡𝗦𝗪𝗘𝗥𝗘𝗗 : 🅨🅞🅤
ازم پرسیدن عشـق چیه!
گفتـم: «تــ💕و»

❤❤❤

‌بیوگرافی عاشقانه انگليسي

‌𝙔𝙤𝙪 𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙃𝙖𝙫𝙚 𝘼𝙣𝙮 𝙞𝙙𝙚𝙖
‌ 𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙃𝙤𝙬 𝙈𝙪𝙘𝙝 𝙔𝙤𝙪 𝙈𝙚𝙖𝙣 𝙏𝙤 𝙈𝙚💖
نميتونى تصورشم بكنى كه چقدر برام مهمى

❤❤❤

‌‌ᵂʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ʰᵃᵖᵖᵉᶰᶳ˒ ᴵ ʷᵒᶰ'ᵗ ˡᵒᶳᵉ ʸᵒᵘ
هَرِ اِتفاقیِ پیشِ بیاد مَن اَز "دَستِت نِمیدَم

❤❤❤

y̸o̸u̸r̸  s̸m̸i̸l̸e  ̸m̸a̸k̸e̸s̸  m̸e̸  s̸m̸i̸l̸e̸
لَبخند تُو باعث لَبخندِ مَن میشه😍

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Nobody could ever replace you
هیچکس نمیتونه جایگزینِ ‹تــــو› بشه

❤❤❤

𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗢𝗙 𝗠𝗬 𝗦𝗢𝗨𝗟
« طُ باعثِ آرامشِ روحِ مني »

❤❤❤‌‌

𝓗𝓸𝔃𝓸𝓻𝓪𝓽 𝓼𝓱𝓸𝓭 𝓸𝓶𝓲𝓭𝓮 𝓹𝓪𝓻𝓭𝓪𝔂𝓮 𝓶𝓪𝓷
【حُضورت شُد،امیده فردایِ من】

❤❤❤

بيوگرافي عاشقانه انگليسي

‌ⁱᵗ ᴅᵒᵉˢⁿ'ᵗ ᴍᵃᵗᵗᵉʳ ᴡʰᵉʳᵉ ⁱ ᵃᵐ
ɪ ᴀᴍ ʏᴏᴜʀs
مهم نیست کجام،هر جا باشم مال توام

❤❤❤

𝙔 𝙃𝙀𝘼𝙍𝙏 𝙄𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙉𝙀𝘾𝙏𝙀𝘿 𝙏𝙊 𝙐𝙍 𝙎𝙊𝙐𝙇
دِلِ مَن وصلِـه بِه جونت

❤❤❤

As ʟᴏɴɢ ᴀs ʏᴏᴜ ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ʟᴏᴠᴇ ɪs ʟᴏᴠᴇ
تا جان تُویی هر چه بکارم عشق است

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی جدید

𝐈 𝐖𝐀𝐒 𝐒𝐀𝐃 𝐖𝐈𝐓𝐇
𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐎𝐍𝐄 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐏𝐓 𝐘𝐎𝐔
"با همه سرد بودم با تُو یکی نه"

❤❤❤

ᴛʜᴇʀᴇ ɪs ᴀ ʟᴏᴛ ᴏғ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴍᴇ
ʙᴜᴛ ɪ ᴊᴜsᴛ sᴇᴇ ʏᴏᴜ
کُلی آدَم‍ دورَم‍ هست
وَلی م‍َن‍ فَقط طُ رو میبين‍‍َم‍

❤❤❤

𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚 𝙎𝙤 𝙄 𝘾𝙖𝙣 𝙁𝙚𝙚𝙡 𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙞𝙛𝙚
تو فقط لبخند بزن تا من زندگی رو حس کنم

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی برای اینستا

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Hug me , and you all
منو بغلش ، شما همه

❤❤❤

𝓜𝔂 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓶𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓼𝓹𝓮𝓷𝓽 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝔂𝓸𝓾
بهترین لحظاتِ من در کنار تُو سپری میشه

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝒴ℴ𝓊𝓇ℯ ℳ𝓎 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎 ℳℴ𝓂ℯ𝓃
هر ثانیه ، هر لحظمی⏰

❤❤❤

⠀بيوگرافي عاشقانه انگلیسی خاص

⃤••𝗙𝗢𝗥 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘
ɪ ᴏɴʟʏ ɴᴇᴇᴅ ʏ♡ᴜ
من برای آرامش فقط تورا نیاز دارم..!

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌I love my name when you say it
عاشق اسمم میشم وقتی صدام میکنی

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌вυт  уσυ  αяє  αℓℓ  му  ℓιfє
اما تو تمام دنیای منی

❤❤❤

متن بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Just smile,it makes me feel so alive
تو فقط لبخند بزن،تا من زندگی رو حس کنم

❤❤❤‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓔𝔂𝓮𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓨𝓸𝓾
چشمام فقط تُو رو می‌بینه

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ғᴏʀ ᴘᴇᴀᴄᴇ ɪ ᴏɴʟʏ ɴᴇᴇᴅ ʏᴏᴜ
من برای آرامش فقط تو را نیاز دارم

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

𝙇𝙄𝙁𝙀 𝙒𝙄𝙏𝙃𝙊𝙐𝙏 𝙄𝙎 𝙇𝙄𝙆𝙀 𝘼 𝙋𝙍𝙄𝙎𝙊𝙉
زندگی بدون تو ، مثل زندونه

❤❤❤

yꮎꮜ ᴀʀᴇ ᴍᴏsᴛ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ  ᴍʏ  ᴡɪsʜɪɴɢ
تـــــــــو زیباترین آرزویِ منـی

❤❤❤

𝗜 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗢𝗙 𝗖𝗔𝗟𝗠 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗨
「مَن با طُ پُر از آرامشم」

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

ᑌ ᗩᖇᗴ 丅ᕼᗴ ᗰOOᑎ Oᖴ ᗰƳ ᗯOᖇᒪᗪ
「تُــو مــاهِ دُنـیـایِ مَـنـی」

❤❤❤

𝓚𝓪𝓵𝓫𝓲𝓶𝓲𝓷 𝓞𝓻𝓽𝓪 𝓨𝓮𝓻𝓲𝓷𝓮
𝓝𝓮𝓭𝓮 𝓒𝓸𝓴 𝓨𝓪𝓴𝓲𝓼𝓲𝔂𝓸𝓻𝓼𝓾𝓷 𝓢𝓮𝓷
خیلی برازندته بودنت وسط قلبم

❤❤❤

ᵁᴿ ᶠᴼᴿ ᴹᴱ ᶠᴼᴿᴱᵛᴱᴿ
تـُــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با معنی کوتاه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌ᵐʸ ˡᵒᵛᵉ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ ᶤᶳ ᵇᵒᵘᶰᵈˡᵉᶳᶳ
علاقه‌ من‌ به‌ تو‌ بی‌ حد‌ و‌ مرزه

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Mʏ ʟᴏᴠᴇ ғᴏʀ ʏᴏᴜ ɪs ᴇᴛᴇʀɴᴀʟ
عشقم به تـ∝ـو ابدیه

❤❤❤

🅸🅼 🆂🅸🅲🅺 🅸🅽 🆄🆁
🄰🄱🅂🄴🄽🄲🄴 ʕ•̫͡•ིʔྀ
«  نَبــــــــاشِی نــاخُوشَم »

❤❤❤

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡𝗚 𝗬𝗢𝗨 𝗜𝗦 𝗟𝗜𝗠𝗜𝗧𝗟𝗘𝗦𝗦
[دوســت‌داشتَنت] اندازه‌ ندارد

❤❤❤

𝔂𝓸𝓻 𝓪𝓻𝓮 𝓠𝓾𝓪𝓻𝓪𝓷𝓽𝓲𝓷𝓮 𝓲𝓷 𝓶𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝓯𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻
تُو برای هَمیشه تو "قلبِ من" قَرنطینه ای

❤❤❤

4/5 - (1 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا