جملات و اشعار

متن های تیکه دار و کوبنده با فونت خاص

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن های تیکه دار و کوبنده با فونت خاص برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور...
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»
بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست
حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن های تیکه دار و کوبنده با فونت زیبا

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!
زجــرت مــیدن بــا حــرفاشــون... بــعد کــه رفــتی میــگن دنــبال بهـــونه بود!

متن های تیکه دار و کوبنده کوتاه

-مآ بِه خُودِموݩ مَربوطیمْ...!
بحث این نیست ك ندارمتـ
بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
بحث ذاتہ، قیافہ رو کہ سـگم داره!‌‌
•|در حدی نمیـ بینمتـ کعـ مانع خنده هامـ بشیـ :)|•

متن های تیکه دار و کوبنده جدید

حَدِاَقَلّ بَعْد اَز ماٰ بِریٍد باٰ یِکّیـ کـِ اَز حَسٌودی جِر بُخٌوریمْ نـَ اَز خَندِه _ _ _ _ _👽😹
تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ
نَِاَِمََِوٍَصٍَنٍَِّٓ تُِ کَٖ قَِیَِاٰفَِتٌٍَ شٍََٓبٍَیَِهَِٓ تـَِّرًَِاٰکٍُنَِشٍَّ نَِاَِمٌٍَّوٍَٓفََِقَِ مَّّْٖیَِٓمٌَِٓوَِنَِهَٓ،دَِیٍَِهَِ وَْاٍَٰصَٓ مَِاَِ خُِٓدَٖتَِوَٖٓ نٌٍَّگَِیٍَٓرَِ😹
رد پاۍ هر آهۅیے رۅ دݩباݪ نڪن🙂🖤 ایݩ روزا هر گرگــــےݪبآس آهو تنشہ
از ـهمچی ـبدم ـمیاد ـولی از ـتو ـمتنفرم💸🔗…!

متن های تیکه دار و کوبنده به رفیق

ایـن روزٰا بَعضـیـا
دُنبـالِ اینَن واسِهـ
آدَمـ داستٰــان بِسازَنـ
اِنگـار داستٰـانـای خودِشـون
یـٰادشـون رَفتهـ
هه
✞یِح‍ کآسِع‍ چیپصو طَرجیح‍ میدَم‍ بِح‍ شُمآ آدمآ :/✞
ع‍‌زی‍‌زم‍ ش‍‌م‍‌آ ش‍‌آخے :) ا‌‌م‍‌آ ت‍‌و دن‍‌ی‍‌اے خ‍‌دت‍ :)
خ‍‌ندم می‍‌گ‍‌ی‍‌ر‍‍ه از ن‍‌گ‍‌اه ک‍‌ردن به گ‍‌ذش‍‌ت‍ه،
از ت‍‌وی‍‌ی که ب‍‌ا ال‍‌ت‍‌م‍‌اس اوم‍‌دی‍‌و ب‍‌ا اد‍ع‍‌ا رف‍‌ت‍‌ی ! .

‌‌‌متن های تیکه دار و کوبنده به عشقم

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
ما زِ تنہا ییہ خد جام ب بالا بُردیم...!
نیست ما را حَوسـہ #عِشقومحبت زِ کسے🖐🏻🚶‍♀
چآيی کِ سَرد میْشه یآ میریزَنِش دور یآ عَوَضِش میکُنَن حالآ تُو فکْ کُن وَقتي سَردي خيلي جَذابي 😂😒
‌‌‌ تُهمَت نالایِقے بَرما زَدے رَفتے قَبول!
دَرپِیِ لایِق برو ماهَم تَماشایَش ڪنیم...😅🖤
حروم‌زاده‌گی ، شده وجہ مشترکــ همتون!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘

متن های تیکه دار و سنگین

بازار خَرابه امّا تو وِجدانِتو نَفروش:)
حآصٍل عٍشق مًتًرسًک بٍ کًلآغ، مًرگ یک مًزرعه اًست...!
من اون آهنگیم ڪ ردش ڪردي
و بهش گوش ندادي و بعداً
فهمیدي چقدر معرڪه‌ بوده... :)
مـــن حـضـرتـ سلیــمـان نیــستـم کـہ زبـون هـر حــیــ😏ـوونـے رو بفـهـمم❤🌾🍃...
حـ‌‌رفـ خـ‌یـ‌لـ‌یـ هـ‌ارو صـ‌رفـ‌ا جـ‌هـ‌تـ ایـ‌نـ کـ ـہ خـ‌فـ‌ ـہ شـ‌نـ تـ‌ایـ‌یـ‌د کـ‌ردمـ ! ! !

‌متن های تیکه دار و کوبنده به پسرا

حرفـــام تـک ســایزه!
تــنِ هـر مـغـــزی نمـیره...
زندگی می چرخه مثل یه تاس..
امروز حڪم میڪنی!!
فردا التماس
هـے تو
از اینکه امروز مورد توجـہ همـہ هستـے خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطلـه ی فرداست ‌ـ๛☠🚮
هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!]
رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,, خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]

متن های تیکه دار سنگین

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہ
ڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہ
حآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×
اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !
دُنیآ پُرہ اَز آدَمآیی ڪِـہ ؛ بِـہ جآیِ اینڪِـہ خودِشوטּُ تَغییر بدَטּ میخوآטּ جَهآטּُ تَغییر بدَטּ [!] ×
زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×

متن های تیکه دار خفن

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ بی اِعتِنآ بآشید
اونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×
اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِت
اَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×
تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!] ×
تو ایـטּ دو روز زِندِگی شَبیهِ مَـטּ فَرآوونِـہ ! یِـہ لَحظِـہ چِشمآتُ بِبَند [!] ×

متن های تیکه دار با فونت خاص

آرآمِشِـہ اِمروزَم فَقَط بِـہ خآطر نَدآشتَـטּ اِنتِظآر اَز بَقیَست ,, [!] ×
اینقَد نِتِت رو خـاموشُ روشن نکُن📱 !
مشُکل از نِتِ تُ نیس!:)🎈
مشکِل اونه ..!:)
اون دیگِ به‍ فِکرِ تُ نیس -.-💙
+حـوصـلـمـ سـررفـتـہ
_تـو کـہ خـوبـ بـازیـ مـیـکـردیـ
+بـا چـیـ؟
_بـا مـنــ :))
ایناعی ک میان اعصاب ادمو اسفالت میکنن
حقوقم میگیرین؟-.-

متن های تیکه دار با فونت زیبا

راستـ میگفتیـ🌿
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ🐟
هَر روز صُبحـ🌝
فَرامُوشـ میکُنَمـ🤔
کِه بٰایَد دوسِتتـ🌸
نَداشْتهـ بٰاشَمـ...😔
⇧ از خـدا ڪـه پِـنهــون نیـست ⇧
⇦ از شُـــمـا چــه پِنهــــون ⇨↯
✔️ اونیـڪـه مـن بُـزرگِـش ڪـردم ✔️
✖️ بــد جـوری ڪـوچیـڪـم ڪـرد..
بـ ِــــــــــــــــ..  بعضیا فقط باسـْ   گفـــــــ..:
...بودی حالا.....
...هــــــــــheeـــــــــــه....!
♚مجازی مِرسے
بِهــــــــــم یاد دادے کهـ
قلـــــــ❤️ـــــــبـ فقط
یک استـــیــکره♚

متن های تیکه دار و کوبنده با فونت خاص

چه شباهتِ   متفــاوتی بیــن ماست !
من دل شکسته ام
تـــو دل، شکستــه ای
✍سیگـــــارۍ گوشه لبـــــش بود◇
✍دنبال ڪبریت بود◇
✍گــــــــــفت آقـــــا▷
◁آتــــــــــیش▷
✍دارید... ؟
󾭓گــــــــــفتم تو▷ جـــــیبم نـــــ ✍
✍امـــــا تو دلم هست به ڪارت میـــــاد ؟...󾭓
◇هه◇
مــــن نیـــــازے نـــدارم
ڪســـے دستامــو بگیــرہ
با جیبـــاے خـــودم بیشتــر
حـــــال میڪنـــم......
💔 بـیش از این درد نـدارد
که سـلامم هر شـب
✓✓تیک دوم بخـورد
بـاز جوابی نــرسد …
5/5 - (2 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
منبع
گلچینی از تاوبیوroozanehtextlash

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا