جملات و اشعار

متن غمگین با فونت خاص انگلیسی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن های کوتاه و بلند غمگین با فونت خاص انگلیسی برای بیوگرافی، استوری و پست اینستاگرام و واتساپ به همراه ترجمه برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

ɪ ᴀᴍ ꜱᴏ ʙʀᴏᴋᴇɴ ᴛʜᴀᴛ ᴇᴠᴇɴ ᴍʏ ꜱᴏᴜʟ ʀᴇꜰᴜꜱᴇᴅ ᴛᴏ ʙᴇ ᴛʜᴇʀᴇ ꜰᴏʀ ᴍᴇ.
آنقدر شکسته ام که حتی روحم هم حاضر نشد کنارم بماند

😔😔😔

ₜₕₑ wₒᵣₛₜ ₖᵢₙd ₒf ₚₐᵢₙ ᵢₛ wₕₑₙ yₒᵤᵣ ₕₑₐᵣₜ cᵣy ₐₙd yₒᵤᵣ ₑyₑₛ ₐᵣₑ dᵣy.
بدترین نوع درد زمانیست که قلبت گریه کند و چشمانت خشک باشند.

😔😔😔

ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ ʜᴇᴀʀ ᴍᴇ sᴀʏ, “ᴅᴏɴ’ᴛ ᴡᴏʀʀʏ, ɪ’ᴍ ɢᴏᴏᴅ,” ɪ’ᴍ ʀᴇᴀʟʟʏ ɴᴏᴛ. ʙᴜᴛ ᴅᴏɴ’ᴛ ᴡᴏʀʀʏ, ɪ’ᴍ ɢᴏᴏᴅ.
هر وقت از من شنیدی گفتم: «نگران نباش، من خوبم»، واقعاً اینطور نیستم. اما نگران نباش من خوبم!

😔😔😔

متن غمگین انگلیسی با فونت خاص برای بیو

𝒮𝑜𝓂𝑒 𝓅𝑒𝑜𝓅𝓁𝑒 𝓅𝓊𝓉 𝓎𝑜𝓊 𝒶𝒷𝑜𝓋𝑒, 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓉𝑜 𝒹𝓇𝑜𝓅 𝓎𝑜𝓊 𝒷𝒶𝒹𝓁𝓎.
بعضی ها شما را بالاتر از همه قرار می دهند، فقط برای اینکه شما را بد به زمین بزنند.

😔😔😔

𝚃𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚞𝚝𝚑 𝚌𝚊𝚗’𝚝 𝚜𝚊𝚢 𝚗𝚘𝚛 𝚌𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚋𝚎𝚊𝚛.
اشک کلماتی است که نه زبان می تواند بیان کند و نه قلب می تواند تحمل کند.

😔😔😔

𝓢𝓸 𝓶𝓾𝓬𝓱 𝓵𝓪𝓷𝓭 𝓸𝓷 𝓮𝓪𝓻𝓽𝓱, 𝓣𝓱𝓮𝓷 𝔀𝓱𝔂 𝓭𝓸 𝔀𝓮 𝓫𝓾𝓲𝓵𝓭 𝓱𝓸𝓶𝓮 𝓲𝓷 𝓪𝓷𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷?
اینهمه جا روی زمین، پس چرا درون شخص دیگری خانه می سازیم؟

😔😔😔

متن غمگین انگلیسی با فونت خاص جدید

ₛₒₘₑ ₚₑₒₚₗₑ ₜₕᵢₙₖ ᵢ’ₘ dₑₚᵣₑₛₛₑd, bᵤₜ ᵢ’ₘ ᵣₑₐₗₗy ⱼᵤₛₜ ₐ ᵣₑₐₗᵢₛₜ ᵢₙ ₐ wₒᵣₗd ₜₕₐₜ’ₛ dₑₚᵣₑₛₛᵢₙg.
بعضی از آدما فکر می‌کنند که من افسرده ام، اما در دنیایی که افسرده هست، من یک واقع‌بینم.

😔😔😔

𝚈𝚘𝚞 𝚔𝚒𝚕𝚕𝚎𝚍 𝚘𝚏𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚙𝚊𝚛𝚝 𝚘𝚏 𝚖𝚎.
آخرین قسمت خوب من را از بین بردی

😔😔😔

ł ₳₥ ₭łⱠⱠɆĐ ₩ł₮Ⱨ ₮ⱧɆ Đ₳₲₲ɆⱤ Ø₣ Ⱡł₣Ɇ.
من با خنجر زندگی کشته می شوم.

😔😔😔

متن غمگین انگلیسی برای استوری با فونت خاص

𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓾𝓻𝓽𝓼 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮, 𝓹𝓪𝓲𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮𝓼 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮.
عشق به آدما صدمه می زنه، درد آدما رو تغییر میده

😔😔😔

𝙸𝚜 𝚗𝚘𝚝 𝚒𝚝 𝚒𝚛𝚘𝚗𝚒𝚌 𝚑𝚘𝚠 𝚠𝚎 𝚔𝚒𝚕𝚕 𝚏𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛𝚜 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚠𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚔 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚊𝚛𝚎 𝚋𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕.
مسخره نیست؟ گل ها را می کشیم چون فکر می کنیم زیبا هستند.

😔😔😔

𝐒𝐓𝐎𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃! 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐨𝐟𝐟.
دنیا رو متوقف کنید! من میخوام پیاده شم.

😔😔😔

متن کوتاه غمگین انگلیسی با فونت خاص

𝕋𝕙𝕖𝕪 𝕒𝕝𝕨𝕒𝕪𝕤 𝕤𝕒𝕪 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕪𝕠𝕦 𝕤𝕙𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕘𝕚𝕧𝕖 𝕦𝕡, 𝕓𝕦𝕥 𝕥𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕚𝕞𝕖𝕤 𝕨𝕙𝕖𝕟 𝕘𝕚𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕦𝕡 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕓𝕖𝕤𝕥 𝕠𝕡𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕓𝕖𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕚𝕟𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕫𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕪𝕠𝕦’𝕣𝕖 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕨𝕒𝕤𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕥𝕚𝕞𝕖.
آنها همیشه می گویند که هرگز نباید تسلیم شوید، اما مواقعی وجود دارد که تسلیم شدن بهترین گزینه است زیرا در نهایت متوجه می شوید که فقط وقت خود را تلف کرده اید.

😔😔😔

🇹‌🇮‌🇲‌🇪‌ 🇳‌🇪‌🇻‌🇪‌🇷‌ 🇷‌🇪‌🇦‌🇱‌🇱‌🇾‌ 🇭‌🇪‌🇦‌🇱‌🇸‌ 🇹‌🇭‌🇪‌ 🇭‌🇪‌🇦‌🇷‌🇹‌. 🇮‌🇹‌ 🇴‌🇳‌🇱‌🇾‌ 🇱‌🇪‌🇹‌🇸‌ 🇹‌🇭‌🇪‌ 🇭‌🇪‌🇦‌🇷‌🇹‌ 🇫‌🇴‌🇷‌🇬‌🇪‌🇹‌ 🇦‌🇧‌🇴‌🇺‌🇹‌ 🇹‌🇭‌🇪‌ 🇭‌🇺‌🇷‌🇹‌ 🇦‌🇳‌🇩‌ 🇵‌🇦‌🇮‌🇳‌.
زمان هرگز قلب رو درمان نمیکنه. فقط به قلب اجازه میده که درد و رنج رو فراموش کنه.

😔😔😔

ℒ𝑒𝓉𝓉𝒾𝓃𝑔 𝑔𝑜 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝓊𝓁𝓉𝒾𝓂𝒶𝓉𝑒 𝓌𝑒𝒶𝓀𝓃𝑒𝓈𝓈.
رها کردن، ضعف نهایی است.

😔😔😔

متن غمگین انگلیسی برای پست با فونت خاص

ᴇᴠᴇʀʏ ᴘᴇʀꜱᴏɴ’ꜱ ʜᴇᴀʀᴛ ʜᴀꜱ ᴘᴀɪɴ, ʙᴜᴛ ᴛʜᴇʏ ᴇxᴘʀᴇꜱꜱ ᴛʜᴀᴛ ᴘᴀɪɴ ɪɴ ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ᴡᴀʏꜱ. ꜱᴏᴍᴇ ᴡɪʟʟ ʜɪᴅᴇ ɪᴛ ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ ᴇʏᴇꜱ, ᴡʜɪʟᴇ ᴏᴛʜᴇʀꜱ ᴡɪʟʟ ʜɪᴅᴇ ɪᴛ ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ ꜱᴍɪʟᴇ.
قلب هر آدمی درد داره، اما اونها این درد رو به روش های مختلف بیان میکنند. برخی توی چشماشون پنهونش میکنند، در حالی که برخی توی لبخندشون.

😔😔😔

First time, it hurts the most
اولین بار بیشترین درد رو داره

😔😔😔

T͎o͎o͎ ͎o͎f͎t͎e͎n͎,͎ ͎b͎e͎h͎i͎n͎d͎ ͎t͎h͎a͎t͎ ͎s͎m͎i͎l͎e͎ ͎o͎f͎ ͎m͎i͎n͎e͎,͎ ͎I͎ ͎h͎i͎d͎e͎ ͎a͎ ͎t͎h͎o͎u͎s͎a͎n͎d͎ ͎t͎e͎a͎r͎s͎.͎
خیلی وقت ها پشت آن لبخندم هزاران اشک را پنهان می کنم.

😔😔😔

متن غمگین برای استوری انگلیسی با فونت خاص

𝒯𝒽𝑒 𝓉𝓇𝓊𝓉𝒽 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒸𝑜𝓂𝑒 𝓉𝑜 𝓎𝑜𝓊 𝓌𝒽𝑒𝓃 𝓎𝑜𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓃𝑜𝓉 𝓇𝑒𝒶𝒹𝓎, 𝒶𝓃𝒹 𝓁𝑒𝒶𝓋𝑒𝓈 𝓌𝒽𝑒𝓃 𝓎𝑜𝓊 𝓃𝑒𝑒𝒹 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓂𝑜𝓈𝓉.
حقیقت اینه که آنها زمانی که شما آمادگی ندارید سراغتان می آیند و زمانی که بیشتر نیازشان دارید می روند.

😔😔😔

𝚂𝚊𝚍𝚕𝚢, 𝚃𝚛𝚞𝚜𝚝 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚋𝚎 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛𝚘𝚞𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎.
متأسفانه، اعتماد می تواند خطرناک تر از عشق باشد.

😔😔😔

ᴮᵉʰⁱⁿᵈ ᵗʰⁱˢ ᵇʳⁱᵍʰᵗᵉˢᵗ ˢᵐⁱˡᵉ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉ ᵈᵃʳᵏᵉˢᵗ ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ ᵗʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ʷⁱˡˡ ⁿᵉᵛᵉʳ ᵘⁿᵈᵉʳˢᵗᵃⁿᵈ.
پشت این لبخند درخشان، تاریک ترین رازها نهفته است که هرگز نخواهید فهمید.

😔😔😔

بیوگرافی غمگین انگلیسی با فونت خاص

𝗥𝗲𝗮𝗹 𝘄𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼𝗿𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗽𝗮𝗶𝗻.
جنگجویان واقعی با درد بزرگ می شوند.

😔😔😔

𝘏𝘦 𝘸𝘪𝘴𝘩𝘦𝘥 𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘵𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘓𝘰𝘷𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘳 𝘣𝘶𝘵 𝘦𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘶𝘱 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘩𝘪𝘮𝘴𝘦𝘭𝘧.
او برایش آرزوی قلعه ای از عشق داشت اما در نهایت برای خود زندانی از خاطرات ساخت.

😔😔😔

ᴾᵉᵒᵖˡᵉ ᵍᵒ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ ᵖᵃⁱⁿ ᵗʳʸⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵃᵛᵒⁱᵈ ᵖᵃⁱⁿ.
آدم ها در تلاش برای دوری از درد، دردهای زیادی را تحمل می کنند.

😔😔😔

بیو غمگین انگلیسی با فونت خاص

𝒯𝒽𝑒 𝒾𝓃𝓋𝒾𝓈𝒾𝒷𝓁𝑒 𝓌𝑜𝓊𝓃𝒹𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓂𝑜𝓇𝑒 𝒹𝒶𝓃𝑔𝑒𝓇𝑜𝓊𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓁𝑒𝑒𝒹𝒾𝓃𝑔 𝓌𝑜𝓊𝓃𝒹𝓈.
زخم های نامرئی خطرناک تر از زخم های باز هستند.

😔😔😔

There is no greater sorrow than to recall in misery the time when we were happy.
هیچ اندوهی بزرگتر از این نیست که در بدبختی هایمان به خاطر بیاوریم که زمانی شاد بودیم.

😔😔😔

بیو غمگین با فونت خاص انگلیسی با معنی

🅸🆃’🆂 🆂🅰🅳 🆆🅷🅴🅽 🆂🅾🅼🅴🅾🅽🅴 🆈🅾🆄 🅺🅽🅾🆆 🅱🅴🅲🅾🅼🅴🆂 🆂🅾🅼🅴🅾🅽🅴 🆈🅾🆄 🅺🅽🅴🆆.
غم انگیز است وقتی کسی که می شناسی تبدیل به کسی می شود که می شناختی.

😔😔😔

4.5/5 - (2 امتیاز)

دوره دانلودی آموزش مکالمه عربی لهجه اماراتی (خلیجی: کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت) برای مهاجرت، مسافرت، مترجمی و آموزش

مشاهده آموزش
منبع
updatepediathediaryforlife

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا