JAVASCRIPT

جلسه 4: Syntax یا نحو در جاوا اسکریپت

Syntax یا نحوها در جاوا اسکریپت


Syntax به معنی نحو است که در واقع نحوه نوشتن و قرارگیری کلمات و عبارات به صورت صحیح در یک زبان برنامه نویسی است . یعنی دستورات زبان برنامه نویسی چطوری و به چه شکل باید نوشته شوند .

مقادیر در جاوا اسکریپت


Syntax ها در جاوا اسکریپت به دو نحو هستند:

  • مقادیر ثابت
  • مقادیر متغیر

مقادیر ثابت در جاوا اسکریپت


مقادیر ثابت میتواند شامل اعداد و رشته ها باشد:

اعداد میتوانند به صورت صحیح و اعشاری نوشته شوند.

به مثال زیر دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>اعداد در جاوا اسکریپت</h2>
<p>اعداد میتوانند به صورت صحیح و اعشاری استفاده شوند:</p>
<p id="demo1"></p>
<p id="demo2"></p>

<script>
document.getElementById("demo1").innerHTML = 1050;
document.getElementById("demo2").innerHTML = 10.50;
</script>

</body>
</html>

رشته ها که متن ها هستند میتوانند با “دابل کوتیشن” یا ‘تک کوتیشن’ استفاده شوند. در زبان جاوا اسکریپت دابل کوتیشن و تک کوتیشن هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند.

نکته: برای نوشتن اعداد نیازی به کوتیشن ها نیست، اگر اعداد را داخل کوتیشن بنویسیم بعنوان رشته متنی خوانده میشوند.

به مثال زیر دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>رشته ها در جاوا اسکریپت</h2>
<p>رشته ها میتوانند با "دابل کوتیشن" یا 'تک کوتیشن' نوشته شوند.</p>
<p id="demo1"></p>
<p id="demo2"></p>

<script>
document.getElementById("demo1").innerHTML = "دابل کوتیشن";
document.getElementById("demo2").innerHTML = 'تک کوتیشن';
</script>

</body>
</html>

متغیرها در جاوا اسکریپت


در زبان های برنامه نویسی از متغیر ها برای ذخیره داده ها استفاده میشود. تا مدتها قبل تنها راه تعریف یک متغیر در جاوا اسکریپت استفاده از کلمه کلیدی var بود. به عبارتی امکان استفاده از let وجود نداشت.

var و let بسیار به هم شبیه هستند.یکی از دلایلی که ترجیح می‌دهیم از let به جای var استفاده کنیم این است که var اجازه تعریف مجدد یک متغیر به برنامه نویس می‌دهد که باعث بروز خطا در برنامه می‌شود.ولی let از آن جلوگیری می‌کند.

به مثال زیر دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var x="ali";
var x="reza";
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>

برای انتساب مقدار به متغیرها از عملگر مساوی(=) استفاده میشود.

شما میتوانید متغیرهای متعددی را با استفاده ازتابع var در یک خط تعریف کنید فقط لازم است آنها را با کاما(،) از یکدیگر جداکنید.

var person = "John Doe", carName = "Volvo", price = 200;

حتی میتوانید متغیرهای متعددی را با استفاده از تابع var در چند خط تعریف کنید و بازهم کافیست از کاما(،) استفاده کنید.

var person = "John Doe",
carName = "Volvo",
price = 200;

 

عملگرها در جاوا اسکریپت


جاوا اسکریپت از عملگرهای ریاضی(/ * + -) جهت محاسبات استفاده میکند.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>عملگرها در جاوا اسکریپت</h2>
<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = (5 + 6) * 10;
</script>

</body>
</html>

عملگرهای ارزیابی جاوا اسکریپت


عملگرهای ریاضی برای انجام محاسبات روی اعداد استفاده میشوند.

عملگرهاتوضیحات
+جمع
تفریق
*ضرب
/تقسیم
%مقدار باقی مانده را برمیگرداند
++افزایش
کاهش

به مثال زیر دقت کنید:

var x = 5;
x++;
var z = x;

عملگر ++ یک واحد به مقدار x می افزاید. در نتیجه حاصل برابر است با = 6.

عملگرهای انتساب جاوا اسکریپت


به جدول زیر دقت کنید:

عملگرهامثالبرابر است با
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y

به مثال زیر دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>عملگر +=</h2>
<p id="demo"></p>

<script>
var x = 10;
x += 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>

 

عملگرهای فوق برای رشته ها نیز قابل پیاده سازی است

به مثال زیر دقت کنید:

var txt1 = "What a very ";
txt1 += "nice day";

نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

What a very nice day

در عملگر ها مجموع دو عدد باهم برابر با یک عدد است، و مجموع یک عدد و یک رشته یک رشته را برمیگرداند.

var x = 5 + 5;
var y = "5" + 5;
var z = "Hello" + 5;

نتیجه به شکل زیر خواهد بود؟

10
55
Hello5

عملگرهای مقایسه ای جاوا اسکریپت


عملگرتوضیحات
==مساویست با
===مقدار برابر با نوع داده برابر
!=نامساوی
!==مقدار برابر نیست یا نوع برابر نیست
>بزرگتر از
<کمتر از
>=بزرگتر یا مساوی با
<=کوچک تر یا مساوی با
?عملگر سه تایی

عملگرهای منطقی جاوا اسکریپت


عملگرتوضیحات
&&و منطقی
||یا منطقی
!نه منطقی

عملگرهای نوع جاوا اسکریپت


عملگرتوضیحات
typeofنوع متغیر را برمیگرداند
instanceofمقدار true را برمیگرداند در صورتی که آبجکت از نوع مشخص باشد

Expressions یا عبارات در جاوا اسکریپت


Expressions یا عبارات میتواند ترکیبی از مقادیر ثابت، متغیر و عملگر ها باشد.

5 * 10

عبارات همچنین میتوانند شامل متغیر ها شوند، در مثال زیر x متغیر میباشد.

x * 10

عبارت ها همچنین میتوانند شامل رشته ها و عملگر ها نیز باشند.

که حاصل مثال زیر “my site” میباشد.

"my" + " " + "site"

کلیدواژه ها در جاوا اسکریپت


کلیدواژه ها یا کلمات کلیدی در جاوا اسکریپت کلماتی هستند که مختص زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت اند یعنی نمیشود از آنها بعنوان متغیر استفاده کرد یا به آنها مقدار داد بعنوان مثال کلیدواژه var جهت تعریف متغیرها استفاده میشود و نمیتوانیم از آن بعنوان نام یک متغیر استفاده کنیم.

فهرست کلمات رزرو شده جاوا اسکریپت به عنوان کلیدواژه ها به شرح زیر است:

await , break , case , catch , class , const , continue
debugger , default , delete , do , else , enum , export
extends , false , finally , for , function , if , implements
import , in , instanceof , interface , let , new , null
package , private , protected , public , return , static
super , switch , this , throw , true , try , typeof , var
void , while , with , yield

Comments یا کامنت ها در جاوا اسکریپت


مواقعی هست که ما دستوراتی مینویسیم و نمیخواهیم که دستور تلقی شوند و صرفا جهت معرفی یا توضیح توابع میخواهیم استفاده کنیم.  برای اینکه کامپیالر دستورات مارا بررسی نکند و صرفا آنها را کامنت تشخیص دهد میتوانیم از دابل بک اسلش // یا گذاشتن دستورات مابین /* و */ استفاده کنیم.

// برای دستورات یک خطی قابل استفاده است و اگر بخواهیم چندین خط را کامنت گذاری کنیم میتوانیم از /* و */ استفاده کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>کامنت ها در جاوا اسکریپت اجرا نمیشوند</h2>
<p id="demo"></p>

<script>
var x;
x = 5;
// x = 6; این دستور اجرا نخواهد شد
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>

شناسه ها در جاوا اسکریپت


شناسه نامی است که به عناصر مختلف برنامه مانند متغیرها، توابع، آرایه ها، اشاره گرها و جز آن اختصاص می یابد.

در جاوا اسکریپت شناسه هایی که استفاده میشوند باید دارای قواعد زیر باشند:

  • نام ها میتوانند با یک حرف، زیرخط(_) یا علامت ($) شروع شوند.
  • نام ها میتوانند شامل حروف، ارقام، نشانه ها و نشانه$ باشند.
  • نام ها حساس به حروف بزرگ و کوچک هستند درنتیجه X با x برابر نیست.
  • کلمات کلیدی نمیتوانند بعنوان نام استفاده شوند.

نکته: در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت شناسه ها نمیتوانند با اعداد شروع شوند.

به مثال زیر دقت کنید:

var _x=8; //شناسه معتبر
var $y=9; //شناسه معتبر
var 1z=7; //شناسه نامعتبر

جاوا اسکریپت Case Sensitive یا حساس به حروف بزرگ و کوچک


وقتی میگویند یک زبان Case Sensitive است یعنی به حروف کوچک و بزرگ حساس است به این منظور که مقدار DEMO با  demo برابر نیست.

به مثال زیر دقت کنید، دو متغیر lastName وlastname باهم برابر نیستند.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2> Case Sensitive است جاوا اسکریپت یک زبان </h2>
<p id="demo"></p>

<script>
var lastname, lastName;
lastName = "Doe";
lastname = "Peterson";
document.getElementById("demo").innerHTML = lastName;
</script>

</body>
</html>

امیدوارم که خسته نشده نباشید با ادامه آموزش جاوا اسکریپت با ما باشید.

جلسه بعد 

جلسه قبل

3/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا