پیام تبریک

تبریک سالگرد ازدواج به همسر به انگلیسی با ترجمه

سالگرد ازدواج یک روز ویژه برای هر زوجی است و جشن گرفتن و شادی در این روز متفاوت است و از آنجایی که ما  ایرانی‌ها به کانون گرم خانواده و همسر اهمیت ویژه‌ای می‌دهیم با ارسال پیامک و متن‌های عاشقانه به همسر عزیزمان این روز خاطره انگیز رو جشن می‌گیریم. اگر به دنبال تبریک شیک و متفاوت هستید می‌توانید از زیباترین متن و پیام های تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی که در ادامه این مطلب برای شما گردآوری شده، بهره ببرید. امیدواریم موردتوجه شما قرار گرید.

It’s easy to fall in love, but it’s really difficult to stay in love. we did it for years

عاشق‌شدن آسان است، اما حقیقتاً عاشق‌ماندن دشوار است. ما این کار را برای سال‌ها انجام دادیم.
سالگرد ازدواج‌مان مبارک.

تبریک سالگرد ازدواج به همسر به انگلیسی با ترجمه

Another year’s passed and we continue to show the world that true love does exists

یک سال دیگر گذشت و ما همچنان به جهان نشان می‌دهیم که عشق واقعی وجود دارد.
سالگرد ازدواج‌مان مبارک!

Just as a bird can’t fly without wings, I can’t even imagine my life without you. Happy anniversary

همان‌طور که یک پرنده بدون بال‌هایش منی‌تواند پرواز کند، من هم نمی‌توانم زندگی‌ام را بدون تو تصور کنم.
سالگرد ازدواج‌مان مبارک

I am one of the few lucky men in this world who can say that my best friend, girlfriend, and wife are the same woman

من یکی از معدود مردان خوش‌شانس این جهانام که می‌تونن بگن بهترین دوستم، دوست‌دخترم و همسرم همه یک زن هستن.
سالگرد ازدواج‌مون مبارک!

When I proposed to you, I gave you a ring. When you said ‘Yes,’ you gave my life wings.

وقتی بهت پیشنهاد ازدواج دادم، یک حلقه بهت دادم، اما وقتی گفتی «بله»، بال‌های زندگی‌م رو به من دادی!
سالگرد ازدواج‌مون مبارک

تبریک سالگرد ازدواج به همسر به انگلیسی

I have to say this on our first wedding anniversary – I love my life more than past because you are in it. Thank you for being in my life. Happy anniversary!”

من باید اینو تو اولین سالگرد ازدواج‌مون بگم:
من الان بیشتر از قبل عاشق زندگی‌م هستم، چراکه تو توی اون هستی. مرسی از این که در زندگی من هستی.
سالگرد ازدواج‌مون مبارک.

On our anniversary, let’s recall the memories we’ve made and let’s look ahead at all those memories that are yet to be made. Happy 1st anniversary.”

در سالگرد ازدواج‌مون، بیا به‌یاد بیاریم خاطراتی که قبلاً ساختیم و طرح بریزیم برای خاطراتی که هنوز ساخته نشدن.
اولین سالگرد ازدواج‌مون مبارک.

It’s so great that I have found the person who bears my eccentricities, understands my moods and reads my mind. Happy anniversary!

این بسیار عالی‌ست که من فردی را پیدا کرده‌ام که بی‌قاعدگی‌های‌ام را تاب می‌آورد، حالات‌ام را درک می‌کند و ذهن‌ام را می‌خوانَد. سالگرد ازدواج‌مان مبارک.

It doesn’t matter where you go in life, it’s who you have beside you that matters.

مهم نیست که در زندگی‌تون کجا می‌رید، مهم آینه که چه کسی کنارتونه.
سالگرد ازدواج‌مون مبارک.

پیام تبریک سالگرد ازدواج به همسر به زبان انگلیسی

Your love is the strength that drives me to do hard things for this family. You are the armor that shields me. Happy anniversary!

عشق تو نیروییه که منو به انجام کارهای سخت برای این خانواده سوق می‌ده. تو هم زره‌ای هستید که منو محافظت می‌کنه.
سالگرد ازدواج‌مون مبارک.

Our anniversary is just a momentary celebration, but our marriage is a timeless one. Happy anniversary!

سالگرد ازدواج‌مون یک جشن زودگذره، اما ازدواج‌مون ابدیه.
سالگرد ازدواج‌مون مبارک!

I searched every dictionary to find the meaning of life but I found nothing. When we got married and I looked into your eyes, I found everything. Happy anniversary.

من در هر فرهنگ لغتی جستجو کردم تا معنای زندگی را پیدا کنم، اما هیچ‌چیزی نیافتم. وقتی ازدواج کردیم و به چشمان‌ات نگاه کردم، همه‌چیز را یافتم.
سالگرد ازدواج‌مان مبارک.

When you hug me and hold my hand, my worries go away because I know I have you. Happy anniversary!

وقتی بغلم می‌کنی و دستمو می‌گیری، تمام نگرانی‌هام از بین می‌رن، چون می‌دونم که تو رو دارم.
سالگرد ازدواج‌مون مبارک!

متن کوتاه تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

It doesn’t matter whether it’s our first or twentieth anniversary, what matters is that we love each other always.

مهم نیست که اولین یا بیستمین سالگرد ازدواج‌مان باشد، مهم این است که ما همدیگر را همیشه دوست داریم.
سالگرد ازدواج‌مان مبارک.

.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!
Happy the anniversary is coming together

با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه‌های افسانه‌ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقاً چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

جملات تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all t
he love you have brought to my life
Happy anniversary my love

امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty.
Happy anniversary!

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده‌ام چون تو چشمانم را به زیبایی‌های زندگی باز کرده‌ای.
سالگرد ازدواجمون مبارک!

Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream
Without an annoying alarm clock to wake me up
! Happy anniversary

همه این سال‌ها، ازدواج برام مثل یه روی‌ای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک

The best things in life are better with you 
Our years of marriage have taught me to treasure every moment

بهترین چیزها در زندگی را با تو بودن تجربه می‌شود. سال‌های ازدواج ما به من آموختند که هر لحظه با تو بودن را غنیمت بشمارم.

جمله تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

.The best thing to hold onto in life is each other
!Warmest Wishes and Happy Anniversary

بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

May our celebration of love turn out as beautiful as the both of us

امیدوارم جشن عشقمان به زیبایی عشقمان باشد.

To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionate
Happy the wedding anniversary

برای دیدن چهرهٔ زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می‌کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می‌گردم
من با عشق تو زندگی می‌کنم مهربانم
سالگرد عروسیمون مبارک

I was nothing 
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you
Happy wedding anniversary

هیچ بودم
از نو ساختی‌ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی و فارسی

.Im one lucky wife in this world who is blessed with such a loving and responsible husband
.I thank god every day for having you in my life
Happy anniversary

من خیلی خوش شانس هستم که با چنین شوهر عاشق و مسئولیت پذیری زندگی می‌کنم.
هر روز از خدا بابت داشتن تو در زندگی‌ام تشکر می‌کنم.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

Come on all the good ones
I love you
Happy marriage anniversary

جمع تمام خوبی‌ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

In my life
I love two things
You
And
rose
Rose for a day
You are forever and one day
I love
Happy Anniversary of marriage

در زندگی‌ام
عاشق دو چیز هستم
تو
و
گل رز
گل رز را برای یک روز
تو را برای ابد و یک روز
دوست دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک عشقم!

One year has gone knowing each other, taking care of each other
And, I swear, I have never known someone more wonderful than you
!Congratulations dear! It’s our first wedding anniversary

یک سال را با کنار هم بودن و مراقبت از یکدیگر سپری کردیم و قسم می‌خورم، در زندگی‌ام تا به حال اینقدر از بودن با شخصی لذت نبرده بودم. اولین سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن انگلیسی تبریک سالگرد ازدواج با ترجمه ی فارسی

.Baby, in my eyes you are everything that a man could ever hope and dream of 
You have decorated my life with your love and being your husband over the years is the richest gift that God has given me.  Happy Anniversary darling, I love you so much

عزیزم، در چشمان من تو همه چیزهایی است که یک مرد می‌خواهد و آرزو می‌کند را داری.
تو زندگی من را با عشق تزئین کردی و همسری تو بهترین هدیه‌ای است که خدا به من داده است.
سالگرد ازدواجمان مبارک! خیلی دوستت دارم.

See the beautiful face
Brightens up my darkest days
And your love
In the foggy roads of my life
You are a gift from the heavens
And I’m proud of you
Happy anniversary dear to my wife

دیدن چهره زیبایت
تاریک‌ترین روزهایم را روشن می‌کند
و عشق تو
در مه آلودترین جاده‌های زندگی همراه من است
تو هدیه‌ای از آسمان‌ها هستی
و من به داشتنت افتخار می‌کنم
سالگرد عروسیمون مبارک همسر عزیزتر از جانم!

If you like the best job in the world
I am the most deserving and the best person to take that job
That is romantic and honest
I will put all my life in my whole life
Happy wedding anniversary

اگر دوست داشتنت بهترین شغل دنیا باشد
من شایسته‌ترین و بهترین شخص برای گرفتن آن شغل هستم
که عاشقانه و صادقانه
تمامم را در تمام زندگی وقفت خواهم کرد
سالگرد عروسیمون مبارک

!My Kind wife
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
I love you
!Happy love anniversary

همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی‌ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش‌ترین کاری که تاکنون انجام داده‌ام
عاشقتم!
سالگرد عشقمان مبارک

متن سالگرد ازدواجمون مبارک به انگلیسی

You
Compliment the night prayers
And
Realizing your most beautiful dreams
… I love you 
.my love, Happy Anniversary of marriage

تو
اجابت دعاهای شبانه
و
تحقق قشنگ‌ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم …
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

5/5 - (3 امتیاز)
منبع
minevisamshadima

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا