جملات و اشعار

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه فارسی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه فارسی را برای شما آماده کرده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

You are the most lovely My sense
دوست داشتی ترین حسِ من تویی …
My whole world
changed the second I looked into your eyes
تمام دنیای من
اون لحظه‌ای که به چشم هات نگاه کردم تغییر کرد
My love for you is a journey
starting at forever and ending at never
عشق من برای تو یک سفر است
شروع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی‌یابد

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

If I Could Give You
One Thing In My Life,I Would Give You
The Ability To See
Yourself Through
…My Eyes
اگر می‌توانستم در زندگی چیزی برایت هدیه دهم
توانایی دیدن خودت را
از چشمانم می‌دادم
One text from you changes my whole mood.
فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می‌کند.
There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.
فقط دو بار دوست دارم با تو باشم.. اکنون و برای همیشه.
No matter how secure I would ever make my heart, you will remain the only one with uninterrupted access. Don’t ask why you just deserve it!
مهم نیست که چقدر قلبم را محفوظ نگه دارم، تو تنها کسی هستی که دسترسی همیشگی به آن را داری. دلیل آن را نپرس، تو لیاقتش را داری!
I have just found out that my life is incomplete without you,” I would rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could”
تازه فهمیدم که زندگی من بدون تو ناقص است.” ترجیح می‌دهم یک لحظه در آغوش تو باشم تا اینکه یک عمر فکر کنم که هرگز نمی‌توانم تو را داشته باشم”.
Your love awakens my soul and it makes me reach for more. It’s like it is burning my heart for you. I love you.
عشق تو روحم را بیدار می‌کند و باعث می‌شود به چیزهای بیشتری برسم. مثل اینکه قلبم را برای تو می‌سوزاند. دوستت دارم.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر کوتاه

We were meant for each other
ما قسمت همدیگر بودیم
I love you more with each passing day
هر روز که می‌گذرد بیشتر دوستت دارم
Your love is all I’ll ever need
عشق تو تمام آن چیزی است که به آن احتیاج خواهم داشت
You are my true love
تو عشق واقعی من هستی
I will love you forever
تو را برای همیشه دوست خواهم داشت
You are my best friend
تو بهترین دوست من هستی
Be mine
برای من باش
If I could hold you close again, I’d never let you go
اگر می‌توانستم دوباره تو را در آغوش بگیرم، هرگز رهایت نمی‌کردم
Every time I pray, I pray for us to be together forever. It’s my wish I make every day.
هر وقت دعا می‌کنم، از خدا می‌خواهم تا همیشه با هم باشیم. این آرزوی هر روز من است.

پیام عاشقانه انگلیسی برای همسر

Each time I look at you, I find myself smiling. Just because you are perfect the way you are. Love you, dear.
هر وقت به تو نگاه می‌کنم خودم را در حال لبخند زدن می‌بینم. فقط به این دلیل که تو همانطور که بنظر می‌رسی بی نقص هستی. دوستت دارم عزیزم.
I can give up everything but I can’t give you up, no matter what happens tomorrow I would always be there by your side.
من می‌توانم همه چیز را رها کنم اما نمی‌توانم از تو دست بردارم، مهم نیست که فردا چه اتفاقی می افتد، من همیشه کنار تو خواهم بود.
You re my beautiful dreams come true, my nights has become a sunny dawn because of you, I cherish every moment that we spent together, it is going to be you and I forever.
تو رؤیا زیبای به حقیقت پیوسته من هستی، شب‌های من به خاطر تو به طلوع آفتابی تبدیل شده‌اند، من قدر هر لحظه را که با هم گذرانده‌ایم را می دانم، این علاقه تو و من همیشگی خواهد شد.
I cherished one moment in life, the first day that I found you, and every other minute that I spent with you, you are the beauty of my eyes, every part of me feels joy when I’m with you, I love you so much.
من یک لحظه از زندگی را عزیز میشمرم، اولین روزی که تو را پیدا کردم و هر دقیقه‌ای که با تو سپری کردم، تو زیبایی چشم من هستی، همه وجود من وقتی که با تو هستم احساس خوشحالی می‌کند، خیلی دوستت دارم.
What troubles my heart seems to vanished the very first day that I set my eyes on you. I cannot count how many times I dreamt of you every night before the daybreak.
به نظر می‌رسد ازهمان روز اولی که چشمم به تو افتاد قلبم ناپدید شد. نمی‌توانم بشمرم که هر شب تا قبل از طلوع خورشید چند بار خواب تو را می‌بینم.

کامنت عاشقانه انگلیسی برای همسر

Dearest, you can always count on me when you need a shoulder to lean on, you would always be cool in my heart because I love you so much, nothing can make me stop caring for you, I love you with the last drop of my blood.
عزیزترینم، هر وقتی که به شانه‌ای برای تکیه دادن نیاز داشتی می‌توانی روی من حساب کنی، همیشه در قلب من دوست داشتنی خواهی بود چون من تو را خیلی دوست دارم، هیچ چیز نمی‌تواند از دوست داشتن تو منصرف کند، من تو را با آخرین قطره خونم دوست دارم.
At sunrise I tried to find the reasons why I love you so much, all through the day you love keep getting stronger in my heart, at sunset I’m yet to find any reason why I love you, then I concluded, that I love you without a reason, I will be your special love forever.
موقع طلوع آفتاب سعی کردم دلیل اینکه چرا را خیلی دوستت دارم را پیدا کنم، در تمام طول روز که عشق تو در در قلب من قویتر شد، هنگام غروب آفتاب هنوز دلیلی برای دوست داشتنت پیدا نکردم، پس نتیجه گرفتم که تو را بی هیچ دلیلی دوست دارم، برای همیشه عشق خاص تو خواهم بود.
The first time I set my eyes on you I know I have found an eternally sweet love, it was love at first sight when I first saw you, and ever since then your love has continued to blossom in my heart, I love you so much.
اولین باری که نگاهم به تو افتاد می‌دانستم که یک عشق ابدی شیرین پیدا کرده‌ام، وقتی برای اولین بار تو را دیدم این عشق در نگاه اول بود، و از آن زمان به بعد عشق تو همچنان در قلب من شکوفا می‌شود. خیلی دوستت دارم.
Dearest sweetheart, my nights are made beautiful because I have an angel like you beside me and my mornings are made wonderful because I wake up finding your beautiful smile every day. I rise by the day with the hope of your love still kindled in my heart. Your love had deeply touched my heart in a beautiful way, thank you for loving me this marvelous way.
عزیزترینم، شبهای من زیبا شده‌اند چرا که من فرشته‌ای مثل تو در کنارم دارم و صبحهایم فوق العاده شده‌اند، زیرا من هر روز با دیدن لبخند زیبای تو از خواب بیدار می‌شوم. هر روز به امید عشق تو که در قلبم روشن شده است از خواب بیدار می‌شوم. عشق تو قلبم را عمیقاً به شکلی زیبا لمس کرده است، ممنونم که مرا این چنین شگفت انگیز دوست می‌داری.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه

Regardless of
What events
Occur in our lives
I will make
Sure that our
Relationship flourishes
As I will always
Love and respect you
هر چه در زندگی‌مان پیش آید
عشقمان را
شکوفا خواهم کرد
و تا ابد
به تو احترام خواهم گذاشت
و عشق خواهم ورزید
Each minute seems like an hour
Each hour seems like a day
What makes this time bearable
Are my thoughts of you and
Be with you soon
هر دقیقه یک ساعت
و هر ساعت یک روز طول می‌کشد
آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند
فکر به توست
و دانستن این که
به زودی در کنار تو خواهم بود
I run from early in the morning
Till late in the evening
I got crazy ladies
You don’t even know
And I need someone to hide me
From the fool who lives inside me
I need someplace warm to go
Shel Silverstein
از صبح زود تا پایان شب می‌دوم
معشوقه‌هایی دارم
که تو آنها را نمی‌شناسی
به کسی نیاز دارم که پنهانم کند
از دست احمقی که دردرونم است.
نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.
شل سیلوراستاین

اس ام اس عاشقانه انگلیسی برای همسر

My amorous song broke in my throat
Silence was righteous, the voice broke in throat
آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست
قیصر امین پور
I’ve found a new love and a new place to dwell
Where teardrops ain’t soakin’ the floor.
یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام
جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند
Shel Silverstein

پروفایل جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

There are 2 things in life that are very painful:
one is when your love loves you and doesn’t tell you
AND second when your love doesn’t love you and tells you
دوتا چیز خیلی درد داره:
وقتی عشقت دوسِت داره و بهت نمیگه و وقتی دوسِت نداره و بهت میگه…
I love you, As I have never loved another or ever will again, I love you with all that I am, and all that I will ever be.
دوستت دارم طوری که هیچگاه کسی را دوست نداشته‌ام یا نخواهم داشت. با تمام وجود دوستت دارم و همیشه همین طور خواهم بود.
.If I could be anything I would be your tear, so I could be born in your eye, live down your cheek and die on your lips.
اگر می‌توانستم چیز دیگری باشم، دوست داشتم اشک چشمان تو باشم تا در چشمان تو به دنیا بیایم، بر روی گونه‌ات سرازیر شوم و بر روی لبانت جان بسپارم.
My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction.
افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می‌آیند

جملات عاشقانه انگلیسی به همسر

, In the name of god who create the life with death
created colorless friendships,
created life with colors,
the love colorful,
the rainbow in 7 colors,
the moth in 100 colors
&
created me nostalgic
به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید،
دوستی‌های کم‌رنگ را به وجود آورد،
زندگی را با رنگ‌ها آفرید،
عشق را رنگارنگ کرد،
رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،
ماه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،
و
مرا دلتنگ تو آفرید.
Truly love you endlessly
Every day without you is like a book without pages.
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.
از ته دل دوستت دارم تا آخر خط،
روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.
دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت.
I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو وقتی تو بهشون نگاه می‌کنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش می‌کنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی...
To Luv some1 is madness, 2b loved by some1 is a Gift
Loving some1 who loves u is a duty,
but being loved by some1 whom u luv is LIFE
دوست داشتن یه نفر دیوونگیه، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،
اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه!

جمله های عاشقانه انگلیسی برای همسر

People live,
People Die,
People laugh,
em>People cry,
some give up,
some will try,
some say hi,
some say bye
others may forget u,
But never will I
مردم زندگی می‌کنند،
مردم می‌میرند،
مردم می‌خندند،
مردم گریه می‌کنند،
برخی تسلیم می‌شوند،
برخی سعی خواهد کرد،
برخی می گویند که سلام،
برخی می گویند خداحافظ
دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،
اما من هرگز
 For, you see, each day I love you more,
Today more than yesterday and less than tomorrow.
هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا
When I looked at your eyes I forget all things
I just want to seat and see your beautiful eyes.
The color of your eyes is magical
Drowning my heart with your eyes
& engraved on my mind a beautiful scene
your eyes are bright serene and filled with mystery
Merely gazing at them makes me cheer and give me hope…
Hope to life…
I wake up at morning to see your beautiful eyes and be with you
Your eyes say one thing to me “love”
I love your eyes… I love the way you look at me … I love you for ever
هنگامی که من به چشم‌های تو نگاه می‌کنم همه چیز رو فراموش می‌کنم
من فقط میخوام بشینم و چشم‌های زیبای تو رو نگاه کنم
رنگ چشمان تو جادویی هست
قلب من در چشم‌هایت غرق شد
و یک صحنه زیبا رو در ذهن من حکاکی کرد
چشم‌های تو روشن، بی سر و صدا و پر از رمز و راز
تنها زل زدن به آنها باعث می‌شود که من شاد شوم و به من امید می‌دهد
امید به زندگی….
صبح‌ها برای دیدن چشم‌های زیبای تو و برای با تو بودن از خواب بیدار میشم
چشم‌های تو یک چیزی رو به من میگن ” عشق “

جمله عاشقانه طولانی انگلیسی برای همسر

From My Heart
A million stars up in the sky
one shines brighter I can’t deny
A love so precious a love so true
a love that comes from me to you
The angels sing when you are near
within your arms I have nothing to fear
just talking to you makes my day
I love you with all of my heart
together forever and never to part
از قلب من
یک میلیون ستاره در آسمان
یکی می‌درخشد روشن‌تر و من نمی‌توانم انکارش کنم
یکعشق با ارزش یکعشق درست
عشقی که از من به طرف تومی آید
فرشتگان آواز می‌خوانند زمانی که تو در این نزدیکی هستی
در آغوشت چیزی برای ترسیدن من وجود ندارد
فقط صحبت کردن با تو روز من رو میسازه
من تو را دوست دارم با تمام قلبم
با همیم برای همیشه و هرگز جدا نمیشیم
ma heart is lyk an open book
it depends on hw u read me
Dnt judge me by my cover
Luk in and discovr
I will b ur nly true lover
forever
قلب من مثل یک کتاب باز میمونه
این به توبستگی داره که چطورمنو میخونی
از روی جلدم منو قضاوت نکن
جستجو کن و کشفم کن
من برای تو یه عاشق واقعی میمونم
برای همیشه
You pass by me
like a spectrum of colours
you’re the most rich coloured
memory of me
از من عبور می‌کنی
مثل طیفی از رنگ‌ها
تو پر رنگ‌ترین خاطره منی …

جملات عاشقانه به انگلیسی برای همسر

I understand you
I feel you
And also I love you
And I want the best for you.
من درکت می‌کنم
من احساست می‌کنم
و همچنین من دوستت دارم
و واسه تو بهترین‌ها رو میخوام
Maybe we don’t have a future together
but I’m happy that we made our past together
شاید باهم آینده‌ای نداشته باشیم
اما خوشحالم که گذشتمونو باهم ساختیم.
you’ll forget me someday
but I’ll have you in my heart forever
یه روزی فراموشم می‌کنی
ولی من همیشه تو رو تو قلبم نگه می‌دارم

جمله عاشقانه انگلیسی برای همسر

let’s think about more beautiful things
+ like what
– your eyes
بیا به چیزاى قشنگ‌تر فکر کنیم
+ مثل چى؟
– چشات …
And you said that you love me
and i don’t know the details but
I’ve been sleeping with your short lullaby
for many years
و تو گفتی دوستت دارم
بقیه‌اش را نمی‌دانم
من سال‌هاست که با آن لالاییِ کوتاهت
به خواب رفته‌ام
Have u ever looked at someone
and hope they stay in your life forever
تا به حال شده به کسی نگاه کنی
و آرزو کنی کاش، همیشه تو زندگیت بمونه؟

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر به همراه ترجمه فارسی

Maybe i’m the worst person in the universe
but i always try my best for you
شاید من بدترین آدم توی دنیام
ولی من همیشه بهترین سعیمو برات می‌کنم
You know it’s love when all you want is that person to be happy
even if you’re not part of their happiness
وقتى می‌فهمی عاشقى، که همه اون چیزى که میخواى شادى طرف مقابلته
حتى اگه تو در اون شادى سهیم نباشى.
You don’t have any idea that
how much you mean to me
نمیتونى تصورشم بکنى
که چقدر برام مهمى
5/5 - (1 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو

نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۷ کیلو لاغری در یک ماه، همین الان مشاوره رایگان بگیرین.

منبع
roozaneharga

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا