تغذیه

ترکیبات موجود در عسل طبیعی + خواص عسل برای دهان و دندان

عسل طبیعی چیست؟

فرهنـگ لغـت Merriam-Webster عسـل را یـک مـاده غلیظ و شـیره ماننـد كـه از شـهد گلهـا در معده زنبورهـا ذخیـره می شود، تعریـف میكنـد. یـک زنبـور كارگـر از صدهـا گل عسلدان خـود را پر از شـهد میكنـد. پس از برداشـت شـهد بلافاصله توسـط آنزیمهـای گوارشـی، سـاكارز را به مخلـوط گلوكز و فروكتـوز تبدیل میكنـد. زنبورهـا، عسـل را بـه داخـل كنـدو میبرنـد و آن را درون حفره هـای کندو ذخیـره میكننـد.

عسـل طبیعی در محـدوده رنگهـای متفاوتـی از جمله سـفید، كهربایی، قرمـز، قهـوه ای و تقریبا سـیاه درسـت میشـود. طعـم و حالت آن
بـه شـهد گلهـا بسـتگی دارد. از نظـر شـیمیایی، 20-17 درصـد عسـل از آب سـاخته شـده اسـت، اما این بـه همراه طعـم و تركیب
و مـزه اسـت. زنبورهـا میتواننـد شـهد را از یـک نـوع گیاه یـا انواع زیـادی بـرای سـاخت بـه دسـت آورنـد بنابرایـن میتـوان آن را بـه دو دسته عسل تک گل و چندگیاه تقسیم بندی کرد.

در عسـلهای تک گل زنبورهـا از یـک نوع گیـاه به دنبال شـهد هسـتند و طبـق آن گیـاه نامگـذاری میشـود. انـواع عسـل طبیعی
گشنیز، کنار، گون و غیره میباشـند. عسل چندگل از چندیـن منبـع گیاهـی كه هیچكـدام از آنها غالب نیسـتند شـکل میگیـرد بـرای مثـال، عسـل علفزارهـا، بوته زارها و عسـل نمدار جنگلی.

ترکیبات موجود در عسل طبیعی + خواص عسل برای دهان و دندان

ترکیبات شیمیایی عسل طبیعی

تركیــب شــیمیایی عســل طبیعی بــا جزییــات زیــادی مــورد مطالعــه قـرار گرفتـه و تحقیقـات نشـان داده كـه بیـش از 200 تركیـب ماده طبیعـی در آن وجـود دارد كــه در زیــر بــه معرفــی مهمتریــن
آنهــا پرداختــه میشــود.

قندها
مونوسـاكارید هـا حدود %75 قندهـای موجود در عسـل، همراه بـا 15-10درصـد دی سـاكاریدها و مقدار كمی از قندهـای دیگر را نشـان میدهد. تركیب قند به طور عمـده بـر مبنـای گیاهشناسـی عسـل (انـواع گلهایـی كـه زنبورها اسـتفاده میشـود)، منشـأ جغرافیایی و تأثیرات آب وهـوا، تركیب و ذخیره سـازی میشـود. غلظـت فروكتـوز و گلوكـز و همچنیـن نسـبت بیـن آنهـا شـاخصهای مفیـد بـرای طبقه بنـدی عسـلهای تک گل می باشد. تقریبا در تمـام انواع عسـل طبیعی، فروكتوز بیشـترین درصد كربوهیـدرات را دارد،
پروتئین
محتـوای پروتئیـن عسـل بـا توجـه بـه گونه هـای زنبورعسـل متفـاوت اسـت. از 0/1درصـد تـا 3/3درصـد پروتئیـن متفـاوت اسـت. پروتئینهـا و اسـیدهای آمینـه در عسـل به منابع شـکمی زنبور از جمله مایعات و ترشـحات شـهد در غـدد بزاقی و شـکمی و گیاهی مرتبط هسـتند، امـا منبع اصلی پروتئین گرده است. اسـید آمینه 1درصـد از اجـزای عسـل طبیعی را تشـکیل میدهنـد و نسـبت آنهـا به منبع عسـل (شـهد یا عسـل) بسـتگی دارد. فراوانتریـن اسـیدآمینه در عسـل و گـرده پرولیـن اسـت.

اسیدهای آلی
حـدود 0/57درصـد عسـل طبیعی، اسـیدهای آلـی اسـت. ایـن اسـیدهای الـی توسـط آنزیمهایـی كه توسـط زنبورعسـل ترشـح شـده اند، هنـگام تبدیل شـهد بـه عسـل یـا زمانـی كـه بـه طـور مسـتقیم از شـهد دریافـت میشـوند، مشتق میشـوند.

ویتامین ها

عسل طبیعی شامل مقادیر كمی ویتامین، به خصوص ویتامینهای گروه B است. ویتامینهای موجود در عسل عبارت اند از: B1،B2 ،B3 ،B5 ،B6، B8 و اسید فولیک (B9). ویتامین C نیز در عسل موجود است. ویتامین C تقریبا در تمام انواع عسل طبیعی یافت می شود و عمدتا به خاطر اثر آنتی اكسیدان آن قابل توجه است.

مواد معدنی

گروههای مختلف شـیمیایی در انواع مختلف عسـل شناسـایی شـده اند. ایـن گروههـای شـیمیایی شـامل مـواد معدنـی ماكـرو و میکـرو ماننـد پتاسـیم، منیزیـم، كلسـیم و غیره هسـتند. ایـن عناصـر
در عسـلهای مختلـف یافـت میشـوند كـه بـرای رژیـم غذایـی اهمیـت دارنـد.

محتـوای مـواد معدنـی در عسـل طبیعی از 04/0 درصـد در عسـلهای روشـن تـا 0/02درصـد در عسـلهای تیـره اسـت. بنابرایـن عناصـر معدنی موجـود در عسـل بسـتگی بـه نـوع خاكـی دارد كـه در آن گیـاه و شـهد یافت شـده و ممکن اسـت منشـأ گیاهـی یـک عسـل خـاص را نشـان دهـد.

ترکیبات موجود در عسل طبیعی + خواص عسل برای دهان و دندان

آشنایی با خواص دارویی عسل

عسل طبیعی علاوه بر اینکه یک ماده خوشمزه جهت مصارف خوراکی محسوب می شود، می تواند خواص دارویی بی نظیری را نیز به همراه داشته باشد‌. در ادامه به خواص دارویی عسل اشاره خواهیم کرد.
تمدنهـای باسـتان به علت طعـم و مزه شـیرین و محتـوای تغذیـهای آنهـا به طـور معمول عسـل مصرف میكردنـد، در حالـی كـه در متـون پزشکی قدیم از عسـل طبیعی و خام بـر علیـه بیماریهـای مختلـف اسـتفاده كرده انـد. در پاسـخ بـه ایـن اسـتفاده های تاریخـی و مقاومـت رو
بـه رشـد آنتی بیوتیکهـا، در بیسـت سـال گذشـته، دانشـمندان بـه ایـن نکتـه توجـه كرده اند كـه عسـل خام و حرارت ندیده میتوانـد در پزشـکی امروز نقـش مهمـی بـازی كند.

مطالعـات آنهـا نشـان میدهـد كـه عسـل تأثیـرات دارویـی فراوانـی دارد و باعـث میشـود كـه آن در برابـر آسـیبها و بیماریهـای مختلـف مفیـد واقـع شـود. ایـن اقدامـات شـامل آنتی اكسـیدان، ضد التهـاب، ضد باكتری، ضد حساسـیت، بهبود زخـم، اثـرات ضـد دیابتـی، ضـد ویروسـی، ضـد قارچـی و ضـد تومورمـی اسـت.
بـه ایـن ترتیـب، تحقیقـات انجـام شـده در مورد مزایـای عسـل خام و طبیعی در مراقبتهـای دندانپزشـکی انجـام شـده اسـت و تمركـز ایـن مقالـه نیـز بـر ایـن مطلـب خواهـد بـود.

عسل طبیعی در کاهش عفونت دهان

حـدود 500تـا 700گونـه میکروبی مختلف در سـطوح مختلف دهان وجـود دارد. دهانهـای سـالم دارای باكتریهـای گـرم – مثبـت و كلنیهـای سـاده تر میباشـند؛ دهانهـای ناسـالم بیشـتر حـاوی بی هـوازی، باكتریهـای گـرم – منفـی و كلونیهـای متنـوع هسـتند. مطالعـات علمـی نشـان داده اسـت كـه
عسـل در برابـر 60 گونـه از باكتریهـای گـرم مثبـت، گـرم منفـی، بی هـوازی و هـوازی مؤثـر اسـت.

بـر خـلاف آنتی بیوتیکها، شـواهد نشـان میدهـد كـه باكتریهـا به عسـل مقـاوم نمیباشـند. زیـرا عسـل دارای فعالیـت ضـد میکروبـی متفـاوت از آنتی بیوتیـک اسـت.

ترکیبات موجود در عسل طبیعی + خواص عسل برای دهان و دندان

عسل طبیعی در رفع پلاک دندان

پـلاک دنـدان، مـاده ای سـفیدرنگ اسـت كـه پـس میشـود. پـلاک دنـدان از صـرف غـذا روی دندانهـا ایجـاد میشـود. كـه موجـب بـروز عـوارض جـدی مثـل پوسـیدگی دنـدان، بیماریهـای لثـه و دیگـر بیماریهـای مربـوط بـه دندانهـا در واقـع اسـیدهایی را تولیـد میكنـد كـه بـه دندانهـا و لثـه حمله میكننـد. ایـن اسـیدها روی مینـای دندان اثر گذاشـته، بـه لثه ها آسـیب زده و عامـل اغلـب پوسـیدگیها و بیماریهـای دهـان و دنـدان هسـتند. تحقیقات نشـان میدهـد كـه عسـل در برابـر تشـکیل پلاک، جلوگیری از رشـد و كاهش مقدار اسـید تولید شـده مؤثـر اسـت.

عسل طبیعی در التهاب لثه

التهاب لثه به حالتی گفته میشود كه پلاکهای دندانی در خط لثه تجمع پیدا میكنند و باعث تحریک لثه و حساس شدن آن میشوند كه گاهی همراه با خونریزی است. بررسی ها همچنین نشان داد كه عسل علاوه بر التهاب لثه در جلوگیری از كم خونی نیز مؤثر بوده است.

عسل طبیعی در کاهش بوی بد دهان

بدبویـی دهـان به وجود بـوی بد در هنـگام تنفس یا حـرف زدن بـا بـازدم گفته میشـود. گاهی بـوی بد دهـان میتواند نشـانه بیمـاری باشـد. بوی بـد دهان میتوانـد در فرد مبتـلا ایجاد اضطـراب كنـد و همچنیـن ممکـن اسـت بـا افسـردگی و اختـلال وسـواس فکری همراه باشـد. بـوی دهـان دلایـل متفاوتـی دارد و عـلاوه بـر بیماریهـای لثـه و دنـدان، دیابـت و نارسـایی كلیـه و عوامـل دیگـری نیـز تأثیرگذار هسـتند. گاهـی بـوی دهـان بـه علت یـک موضوع پیـش پـا افتاده ماننـد عـدم رعایت بهداشـت دهـان پس از صـرف غذاسـت. شـواهدی وجـود دارد كـه نشـان میدهـد كـه عسـل میتوانـد بـا بدبویی دهـان مقابلـه كنـد.

ترکیبات موجود در عسل طبیعی + خواص عسل برای دهان و دندان

عسل طبیعی در سرطان دهان

سـرطان یکـی از شـدیدترین و خطرناکتریـن بیماریهایـی اسـت كـه در دهـان تأثیـر میگـذارد. گزارشهـای اخیـر نشـان میدهد كه بیش از 550،000 مورد سـرطان سـر و گـردن كه بیشـتر آنها سـرطان دهان اسـت، سـالانه در جهان گزارش میشـوند. سـرطان دهان ششـمین سـرطان شـایع در جهان و دو تـا چهـار برابـر بیشـتر در مـردان نسـبت بـه زنـان اتفـاق میافتـد. عسـل خام و طبیعی دارای خـواص ضدالتهابـی و ضدعفونـی خاصـی اسـت كـه سرطان دهان را كاهـش میدهـد.

عسل طبیعی یک ماده ضد سرطان

عسـل بـه دلیـل داشـتن خـواص ضـد سـرطانی بـر سـلولهای مختلـف تومورهـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تأثیرات مثبـت آن اثبـات شـده اسـت. بررسـی های صـورت گرفتـه توسـط محققان نشـان میدهد كه عسـل، سرطان را مـداوا میكنـد و باعـث مـرگ سـلولهای سـرطانی میشـود.

عسل طبیعی در کاهش اثرات شیمی درمانی

عسل از عارضـه خشـکی دهـان كـه بـه دنبـال شـیمی درمانی ایجـاد میشـود جلوگیـری میكند.

عسـلی طبیعی و خام به عنـوان مکمـل درمانهای سـنتی در بهبود زخمهـای مقاوم

چندیـن مطالعـه تاییـد كرده انـد كـه التیـام زخمهـای ناشـی از شـیمی درمانی مشکل سـاز و كنـد اسـت. در طـول تاریـخ عسـل بـه عنـوان یکـی از مؤثرتریـن مـواد در درمـان زخـم شـناخته شـده اسـت و مطالعـات علمـی نشـان داده انـد كـه در درمـان زخمهـای بـاز، زخمهـای دیابتـی و سـوختگی مؤثـر اسـت. مطالعـات نشـان داد كـه اسـتفاده موضعـی از عسـل طبیعی از طریـق باندهـا و چسـبها به ترتیـب در بهبود زخـم و كاهـش درد مؤثـر بـوده اسـت.

عـلاوه بـر ایـن، مطالعـات نشـان داده اسـت كـه عسـل طبیعی و حرارت ندیده در بهبـودی عمـل لوزه بـرداری در كـودكان مؤثـر اسـت. بـر اسـاس ایـن مشـاهدات میتـوان نتیجـه كه عسـل بـه عنوان یـک عامل بهبـود زخم
در طـول و پـس از شـیمی درمانی مؤثـر اسـت.

ترکیبات موجود در عسل طبیعی + خواص عسل برای دهان و دندان

خرید عسل طبیعی و خام

امروزه خرید عسل طبیعی برای مشتریان کمی مشکل شده است، زیرا تشخیص عسل طبیعی از سایر عسل های موجود در بازار به دلیل وجود محصولات تقلبی کمی دشوار است. بنابراین، در کشور ما که جز چهار کشور برتر تولید کننده عسل می باشد، باید نظارت دقیق روی نحوه به دست آمدن عسل صورت گیرد‌. در واقع‌ تنها راه تشخیص عسل طبیعی آزمایش آن در یک آزمایشگاه معتبر است‌. پس برای خرید عسل طبیعی باید به یک فروشنده مورد اعتماد مراجعه نمایید تا عسل مرغوب را خریداری کنید.

خرید عسل طبیعی هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری امکان پذیر است. البته خرید آنلاین باید از سایت های مورد اعتماد صورت گیرد. در این میان فروشگاه لاری بیز، یک فروشگاه آنلاین در زمینه فروش عسل های طبیعی است‌. وبسایت لاری بیز دارای مجوز نماد الکترونیک و نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال بوده و شما میتوانید با خیال راحت خرید خود را انجام دهید.

فروشگاه لاری بیز عسل طبیعی را طی چند مرحله زیر مورد بررسی قرار می دهد تا انتخاب و خرید عسل مرغوب برای مشتریان وسواسی یک دردسر نباشد‌. چرا که هزینه آزمایش برای مصرف کننده خانگی به صرفه نیست.

نتیجه گیری

قـرآن كریـم بیـش از 1400سـال قبـل عسـل را بـه عنـوان یـک مـاده شـفابخش توصیـف كـرده اسـت. اكنـون ایـن مـاده بـا ارزش پزشـکی بالایـی شـناخته شـده اسـت و جـای خـود را در پزشـکی مـدرن پیـدا كرده اسـت. مطالعات مختلـف در مورد مزایای عسـل در درمـان و بهبـود بیماریهـای دهـان ماننـد پوسـیدگی، التهـاب صورت گرفته است. همچنین عسـل بـه عنوان یـک عامل بهبـود زخم
در طـول و پـس از شـیمی درمانی مؤثـر اسـت.

خرید عسل از مراکز معتبر فروش به صورت آنلاین و حضوری امکان پذیر است‌.

توجه داشته باشید که اگر در ایران هستید میتوانید از فروشگاه های لاری بیز ایمالز، ترب و سایر فروشگاه‌ها خرید کنید.

از هر فروشگاهی خرید میکنید حتما اعتبار آن را جستجو کرده و عسل را از جایی تهیه کنید که حداقل دارای برگه آزمایش باشد. عزیزان خارج ایران هم میتوانند از وبسایت آمازون، علی بابا، ایبی و سایر فروشگاه های معتبر عسل طبیعی تهیه کنند.

فروشگاه عسل لاری بیز سه اصل مهم از جمله طبیعی بودن محصولات، قیمت مناسب و ارسال سریع و رایگان را در سفارشات مشتریان خود در اولویت قرار می دهد. توجه داشته باشید که هنگام خرید عسل با برقراری ارتباط با کارشناسان عسل طبیعی این فروشگاه، خریدی رضایت بخش را تجربه کنید.

4.7/5 - (7 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا