جملات و اشعار

متن انگیزشی در مورد هدف و تلاش انگلیسی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن ها در مورد هدف و تلاش انگلیسی را برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

 We cannot change the direction of the wind. But, remember, that we can always adjust our sails

ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم، اما به یاد داشته باشید که همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم.
Without the rain there would be no rainbow

بدون باران هیچ رنگین کمانی نخواهد بود.
! A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

مرد موفق کسی است که با آجر‌هایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار می‌سازد!

متن انگلیسی در مورد هدف با ترجمه

“To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment.” – James Allen

برای شروع فکر کردن هدفمند، وارد گروه افرادی قوی شوید که تنها شکست را یه عنوان یکی از مسیرهای دستیابی می‌شناسند – جیمز آلن
“Great minds have purposes, others have wishes.” – Washington Irving

ذهن‌های بزرگ، هدف دارند در حالی که باقی دارای آرزو هستند -واشنگتون اروینگ
“You’ve got to have a purpose no matter what you do in life.” – Arnold Schwarzenegger

شما باید در زندگی هدف داشته باشید، مهم نیست چه کاری در زندگی می‌کنید – آرنولد شوارتزنگر
“The great thing in this world is not so much where we are, but in what direction we are going.” – Oliver Wendell Holmes Jr.

بهترین چیز در این جهان، این نیست که در کجا قرار داریم بلکه این است که در چه جهتی حرکت می‌کنیم – الیور وندل هلمز جونیور
For being successful you Don’t need to be very strong You just need to be stronger than one thing: your biggest excuse

برای رسیدن به موفقیت لازم نیست خیلی قوی باشی، فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی: “از قوی‌ترین بهانه‌ات”
Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you’re climbing it

هر کسی می‌خواهد که در بالای کوه زندگی کند، اما تمام شادی‌ها و رشد کردن‌ها زمانی ظاهر می‌شوند که شما در حال کوهنوردی هستید.
You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می‌گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست‌ها شخصیت را می‌سازند.
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success

موفقیت کلید شادی نیست. شادی کلیدی برای موفقیت است.
 Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm

موفقیت شامل گذر از شکستی به شکست دیگر است بدون از دست دادن شور و اشتیاق.

متن انگلیسی کوتاه در مورد موفقیت با ترجمه

  Have no fear of perfection – you’ll never reach it

هیچ ترسی از کمال نداشته باشید – شما هرگز به آن نخواهید رسید.
You must be the change you wish to see in the world

شما باید همان تغییری باشید که می‌خواهید در دنیا احساس کنید.
I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time

من نمی‌توانم یک فرمول کاملاً مطمئن برای موفقیت به شما ارائه دهم، اما می‌توانم فرمولی برای شکست به شما بدهم، سعی کنید همبشه همه را راضی نگه دارید!
Good is not enough. You’ve got to be great

خوب کافی نیست، شما باید عالی باشید.
You’ve got to truly believe in your abilities. Assess yourself to gain a clear understanding of what you are able to accomplish, and use this as fuel to light your own fire

اگر می‌خواهید فرد موفقی شوید باید به توانایی‌های خود اعتقاد داشته باشید. خود را ارزیابی کنید تا درک روشنی از آنچه قادر به انجام آن هستید به دست آورید و از این به عنوان سوخت برای روشن کردن آتش وجودتان استفاده کنید.

متن انگلیسی درباره جنگیدن

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage

کوتاهی یا بلندی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.
Challenges, failures, defeats and ultimately, progress, are what make your life worthwhile

چالش‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و نهایتاً پیشرفت، مواردی هستند که زندگی شما را ارزشمند می‌سازند.
by not working hard enough you defeat your own wishes

با تنبلی کردن آرزو‌های خودت را نقش برآب می‌کنی.
First say to yourself what you would be and then do what you have to do

نخست به خودت بگو که چه می‌خواهی بشوی و بعد برای تحقق آن، آنچه را لازم است انجام بده.
Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go

موفقیت تا حد زیادی یعنی دوام آوردن بعد از اینکه دیگران کار رها کرده‌اند.
Tips to be successful in life: Appreciate those who love you, Help those who need you, Forgive those who hurt you and Forget those who leave you

نکاتی برای موفقیت در زندگی: قدر کسانی که دوستت دارند را بدان، به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن، کسانی که آزارت دادند را ببخش و کسانی که تو را تنها گذاشتند را فراموش کن.
Let’s learn from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آن‌ها را خودمان تجربه کنیم.

متن درباره هدف و تلاش انگلیسی

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed

دو نوع از آدم‌ها وجود دارند که به شما خواهند گفت که نمی‌توانید در این دنیا تفاوت ایجاد کنید: کسانی که می‌ترسند تلاش کنند و آن‌هایی که می‌ترسند شما موفق شوید.
Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better

آدم‌های موفق کاری را انجام می‌دهند که افراد ناموفق مایل به انجام آن نیستند. آرزو نکنید راحت‌تر باشد، برای بهتر بودن آرزو کنید.
Successful people don’t always know the right answer, but they keep moving anyway

افراد موفق همیشه پاسخ درست را نمی‌دانند، اما به هر حال آن‌ها همیشه در حال حرکت هستند.
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت فقط نتیجه‌ آمادگی، کار سخت و یادگیری از شکست است.
Some people dream of success while others wake up and work

برخی افراد آرزوی موفقیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بیدار می‌شوند و کار می‌کنند.
In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure

برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.

متن در مورد هدف و تلاش انگلیسی

Fall seven times and stand up eight

هفت بار سقوط کنید و هشت بار بایستید.
If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary

اگر مایل نیستید روتین خود را به خطر بیاندازید، مجبور خواهید بود که به طور عادی زندگی کنید.
“He who has a why to live can bear almost any how.” – Nietzsche

کسی که دلیلی برای زندگی دارد، می‌تواند تقریباً هر چیزی را تحمل کند – نیچه
“The person without a purpose is like a ship without a rudder.” – Thomas Carlyle

انسان بدون هدف مانند کشتی بدون سکان است – توماس کارلایل
“Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose.” – Viktor Frankl

زندگی هرگز بر اساس شرایط غیر قابل تحمل نمی‌شود بلکه این فقدان معنا و هدف است که زندگی را غیر قابل تحمل می‌کند – ویکتور فرانکل
“It’s not enough to have lived. We should be determined to live for something.” – Winston S. Churchill

تنها زندگی کردن کافی نیست. ما باید مصمم باشیم تا برای چیزی زندگی کنیم – وینستون چرچیل

متن در مورد هدف و موفقیت به انگلیسی

“Remember that wherever your heart is, there you will find your treasure.” – Paulo Coelho

به یاد داشته باشید که قلبتان هر کجا که باشد، آنجاست که گنج خود را خواهید یافت – پائولو کولینی
“The two most important days in life are the day you born and the day you discover the reason why.” – Mark Twain

دو روز از مهم‌ترین روزهای زندگی عبارتند از روزی که به دنیا می‌آیید و روزی که دلیل به دنیا آمدن خود را کشف می‌کنید – مارک تواین
“The mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for.” – Fyodor Dostoyevsky

راز وجود انسان نه تنها در زنده ماندن بلکه در یافتن هدفی برای زنده ماندن نهفته است -فئودور داستایوسکی
“The purpose of life is a life of purpose.” – Robert Byrne

هدف زندگی، یک زندگی هدفمند است -رابرت بیرن
“The path to our destination is not always a straight one. We go down the wrong road, we get lost, we turn back. Maybe it doesn’t matter which road we embark on. Maybe what matters is that we embark.” – Barbara Hall

مسیر رسیدن به مقصد همیشه هموار نیست. گاهی مسیر اشتباه را می‌رویم، گم می‌شویم و دوباره برمی‌گردیم. شاید این که کدام مسیر را انتخاب کنیم، اهمیتی نداشته باشد. شاید آنچه اهمیت دارد، حرکت کردن است – باربارا هال
“When you stay on purpose and refuse to be discouraged by fear, you align with the infinite self, in which all possibilities exist.” – Wayne Dyer

زمانی که هدف خود را در زندگی حفظ می‌کنید و از دلسرد شدن به خاطر ترس امتناع می‌نمایید، شما با بی‌نهایت خود همسو می‌شوید که در آن، تمام احتمالات وجود دارند – وین دایر
“When you were born, you cried and the world rejoiced; live your life so that when you die, the world cries and you rejoice.” – Indian Proverb

زمانی که به دنیا آمدید، گریه کردید و دنیا شادی کرد. به گونه‌ای زندگی کنید که وقتی از این دنیا رفتید، دنیا برایتان گریه کند و شما شاد شوید – ضرب‌المثل هندی

متن انگلیسی در مورد هدف با ترجمه

“Definiteness of purpose is the starting point of all achievement.” – W. Clement Stone

مشخص بودن هدف، نقطهٔ شروع تمام دستاوردهاست – وی کلمنت استون
“You can have anything you want if you want it badly enough. You can be anything you want to be, do anything you set out to accomplish if you hold to that desire with singleness of purpose.” – Abraham Lincoln

شما می‌توانید هر چه را که می‌خواهید، داشته باشید اگر به شدت آن را بخواهید. شما می‌توانید هر چه که می‌خواهید باشید و هر کاری که می‌خواهید انجام دهید اگر تک هدف خود در زندگی را حفظ کنید – آبراهام لینکولن
“We are products of our past, but we don’t have to be prisoners of it.” – Rick Warren

ما محصول گذشتهٔ خود هستیم. اما لزومی ندارد زندانی آن باشیم – ریک وارن
“You must first be who you really are, then do what you need to do, in order to have what you want.” – Margaret Young

شما باید اول کسی که واقعاً هستید، باشید و سپس، هر کاری که لازم است برای تبدیل شدن به شخصی که می‌خواهید باشید، انجام دهید – مارگارت یانگ
“True happiness… is not attained through self-gratification, but through fidelity to a worthy purpose.” – Helen Keller

خوشبختی واقعی از طریق ارضای نفس حاصل نمی‌شود بلکه این وفاداری به یک هدف ارزشمند است که خوشبختی واقعی را به وجود می‌آورد – هلن کلر
“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.”  –  Maya Angelou

هیچ درد و رنجی بزرگ‌تر از تحمل کردن یک داستان گفته نشده در خود نیست – مایا آنجلو
“More men fail through lack of purpose than lack of talent.” – Billy Sunday

اکثر انسان‌ها به خاطر فقدان هدف شکست می‌خورند تا فقدان استعداد – بلی ساندی

متن انگلیسی کوتاه در مورد هدف

“I am here for a purpose and that purpose is to grow into a mountain, not to shrink to a grain of sand. Henceforth will I apply ALL my efforts to become the highest mountain of all and I will strain my potential until it cries for mercy.” – Og Mandino

من به خاطر هدفی اینجا هستم و آن هدف، تبدیل شدن به کوه است نه یک دانهٔ شن. از این پس، تمام تلاش خود را برای تبدیل شدن به بلندترین کوه خواهم کرد – اوگ ماندینو
“Above all be of single aim; have a legitimate and useful purpose, and devote yourself unreservedly to it.” – James Allen

بیش از داشتن یک هدف واحد، هدفی سودمند و درست داشته باشید و خود را وقف آن کنید – جیمز آلن
“The soul which has no fixed purpose in life is lost; to be everywhere, is to be nowhere.” – Michel de Montaigne

کسی که هدف ثابتی در زندگی نداشته باشد، گم شده است. همه جا بودن یعنی هیچ کجا نبودن – مایکل دمونتاگن
“People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they’re not on your road doesn’t mean they’ve gotten lost.” – Dalai Lama

مردم از مسیرهای متفاوتی به دنبال رضایت و خوشبختی می‌گردند. تنها به خاطر این که در مسیر شما نیستند، بدان معنا نیست که گم شده‌اند – دالای لاما
“Life is a promise; fulfill it.” – Mother Teresa

زندگی یک وعده است، آن را برآورده کنید – مادر ترزا
“Never work just for money or for power. They won’t save your soul or help you sleep at night.” –  Marian Wright Edelman

هرگز تنها برای پول یا قدرت کار نکنید. آن‌ها روح شما را نجات نخواهند داد یا کمک نمی‌کنند تا شب‌ها راحت‌تر بخوابید – ماریان رایت ادلمن

متن انگلیسی انگیزشی در مورد هدف

“Everyone has a purpose in life…a unique gift or special talent to give to others.  And when we blend this unique talent with service to others, we experience the exctasy and exultation of our own spirit, which is the ultimate goal of goals.”  – Deepak Chopra

هر کسی در زندگی هدف دارد. یک هدیهٔ منحصر به فرد یا استعداد خاصی برای بخشیدن به دیگران. و وقتی که ما این استعداد منحصر به فرد را در خدمت دیگران قرار دهیم، وجد و تعالی روح خود را تجربه خواهیم کرد که به عنوان نهایت هدف‌ها شناخته می‌شود – دیپاک چوپرا
“The purpose of life is to know God.”  –  Wayne Dyer

هدف زندگی، آشنا شدن با خداست – وین دایر
“The greatest thing in this world is not so much where we stand as in what direction we are moving.”  –  Johann Wolfgang Von Goethe

بهترین چیز در زندگی، این نیست که کجا ایستاده‌ایم بلکه جهتی است که به سمت آن در حال حرکت هستیم – یوهان ولفگانگ ون گوته
“Nothing is more likely to help a person overcome or endure troubles than the consciousness of having a task in life.”  –  Victor Frankl

هیچ چیز نمی‌تواند به انسان در غلبه یا تحمل مشکلات مانند آگاهی از داشتن وظیفه در زندگی کمک کند – ویکتور فرانکل
“Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it”  –  Buddha

هدفتان در زندگی، یافتن هدف و وقف قلب و روحتان به آن است – بودا
“As you open yourself to living at your edge, your deepest purpose will slowly begin to make itself known.” – David Deida

همانطور که خود را برای زندگی پرمخاطره آماده می‌کنید، بزرگ‌ترین هدفتان به آرامی شروع به پدیدار شدن می‌کند – دیوید دیدا
“The secret of success is the consistency of purpose!” – Napoleon Hill

راز موفقیت، تداوم هدف است – ناپلئون هیل
“There is something that you can do better than anyone else in the whole world―and for every unique talent and unique expression of that talent, there are also unique needs.” – Deepak Chopra

چیزی وجود دارد که شما می‌توانید بهتر انسان‌های دیگر این جهان انجام دهید. و برای هر استعداد منحصر به فرد و بیان منحصر به فرد از آن استعداد، نیازهای منحصر به فردی نیز وجود دارند -دیپاک چوپرا
“Have a higher purpose than money.” – Grant Cardone

هدفی بزرگ‌تر از پول داشته باشید – گرانت کاردون
“Good luck is another name for tenacity of purpose.” – Ralph Waldo Emerson

خوش‌شانسی، نام دیگری از سرسختی هدف است – رالف والدو امرسون
“The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.” – Ralph Waldo Emerson

هدف زندگی، خوشحال بودن نیست بلکه هدف، مفید، با افتخار و دلسوز بودن است؛ انجام دادن کاری است که تفاوتی بین زندگی کردن و زندگی خوب کردن ایجاد نماید – رالف والدو امرسون
“Passion and purpose scale – always have, always will.” – Elon Musk

اشتیاق و هدف – همیشه داشته باش، همیشه اراده کن – آلون ماسک

متن در مورد جنگیدن برای هدف انگلیسی

“Live the Life of Your Dreams: Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others.” – Roy T. Bennett

مانند رویاهایت زندگی کن. آنقدر شجاع باش تا بر اساس بصیرت و هدفت زندگی کنی نه انتظارات و نظرات دیگران – روی تی بنت
“Your purpose becomes your inner motivator, turning on the ignition switch in your brain to transcend the noise in your life and focus on what matters most.” – Victor Strecher

هدف به انگیزه‌ی درونی تبدیل می‌شود، سوئیچ جرقه‌زنی را در مغز شما فعال می‌کند تا فراتر از صدای زندگی شما برود و بر بر آنچه اهمیت دارد، تمرکز کند – ویکتور استرچر
“Even if he fails again and again to accomplish his purpose, the strength of character gained will be the measure of his true success.” – James Allen

حتی اگر او بارها و بارها در مسیر دستیابی به اهدافش شکست بخورد، قدرت شخصیتی که به دست آورده است، به عنوان معیار موفقیت واقعیش سنجیده می‌شود – جیمز آلن

متن در مورد هدف و موفقیت به انگلیسی

“I want to live my life in such a way that when I get out of bed in the morning, the devil says, “aw shit, he’s up!” – Steve Maraboli

من می‌خواهم طوری زندگی کنم که وقتی هر صبح از خواب بیدار می‌شوم، شیطان با خود بگوید: لعنتی باز بیدار شد! استیو مارابولی
“Make your work to be in keeping with your purpose” – Leonardo da Vinci

کاری که انجام می‌دهید را با هدفتان همسو کنید – لئوناردو داوینچی
“The crowning fortune of a man is to be born to some pursuit which finds him employment and happiness, whether it be to make baskets, or broadswords, or canals, or statues, or songs.” – Ralph Waldo Emerson

بخت خوب یک نفر، به دنیا آمدن به منظور دنبال کردن کارهایی است که برایش خوشبختی به همراه دارند؛ خواه این که آن ساختن سبد، قداره، کانال، تندیس یا آهنگ باشد – رالف والدو امرسون
“Believe in your heart that you’re meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles.” – Roy T. Bennett

به خود باور داشته باشید که برای داشتن زندگی سرشار از اشتیاق، هدف، جادو و معجزه به دنیا آمده‌اید – روی تی بنت
“The greatest tragedy is not death, but life without purpose.” – Rick Warren

بزرگ‌ترین تراژدی، مرگ نیست بلکه زندگی بدون هدف است – ریک وارن
“When a person can’t find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure.” – Victor Frankl

زمانی که یک انسان نمی‌تواند احساس عمیق معنا و هدف را پیدا کند، حواس خود را با لذت پرت می‌کند – ویکتور فرانکل
“Purpose is not a noun, it is a verb. It is about how we work. We experience purpose when we do something that’s greater than ourselves. We experience purpose when we push ourselves and grow. We experience purpose as part of a community.” – Aaron Hurst

هدف، اسم نیست بلکه فعل است. آن به معنی نحوه‌ی عملکرد ماست. ما زمانی هدف را تجربه می‌کنیم که کاری بزرگ‌تر از خودمان انجام می‌دهیم. ما زمانی هدف را تجربه می‌کنیم که خود را تحت فشار قرار می‌دهیم و رشد می‌کنیم. ما هدف را به عنوان بخشی از جامعه تجربه می‌کنیم – آرون هارست
“The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.”  – Eleanor Roosevelt

در مجموع، هدف زندگی، زندگی کردن، تجربه کسب کردن، دستیابی مشتاقانه و بدون ترس به تجربه‌ی جدیدتر و غنی‌تر است – النور روزولت
“Follow your dreams, they know the way.” – Kobe Yamada

رویاهایت را دنبال کن، آن‌ها مسیر را به خوبی می‌شناسند – کوب یامادا
“To the person who does not know where he wants to go there is no favorable wind.” – Seneca

برای کسی که مقصد خود را نمی‌داند، هیچ باد مطبوعی وجود ندارد – سنکا
5/5 - (1 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
منبع
setareminevisam

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا